Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30219/07 , Stran 7299
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v Občini Krško v letu 2008, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško. 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2008 je 31.360 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2008. 5. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa, – realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji), – jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s predmetom razpisa, – možnost sodelovanja uporabnikov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa, – reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih, – neprofitnost programa, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije programa. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijave oddati do 10. 12. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 13. decembra 2007 ob 13.30 v sejni sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2008 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Alenka Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti