Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30220/07 , Stran 7300
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Krško za leto 2008. II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2008 je 300.000,00 €. III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 1. športna društva in klubi, 2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Krško, 3. zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, 4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: 1. da imajo svoj sedež v Občini Krško, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v Občini Krško, 2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti, 3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, 4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze), 5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih. V. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe: 1. Športna vzgoja otrok in mladine: – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok – Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole – Interesna športna vzgoja mladine – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 2. Športna rekreacija – 80-urni programi redne vadbe – organizacija športno-rekreativnih tekmovanj – planinstvo 3. Kakovostni šport 4. Vrhunski šport 5. Šport invalidov 6. Razvojne in strokovne naloge v športu – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – znanstvenoraziskovalna dejavnost – založniška dejavnost – velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve – informacijski sistem na področju športa. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor športnih programov v Občini Krško VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 10. 12. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2008”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 12. 12. 2007 ob 12. uri v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolni, bo vloga zavržena. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2008 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič, tel. 07/498-12-29, pri sekretarju Športne zveze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija 58, tel. 07/490-52-55, vsak delavnik med 8. in 10. uro ali na spletni strani Občine Krško www.krsko.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti