Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5119. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007, stran 13876.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 29. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 43/07) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Konto   |OPIS                |    Rebalans|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|   19.902.477|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   15.456.165|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |   14.406.529|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |   11.564.112|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje      |   1.533.078|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |   1.309.339|
|     |storitve              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |   1.049.636|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    425.647|
|     |od premoženja           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |     21.067|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni  |     35.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     75.935|
|     |storitev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |    491.987|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |   1.985.042|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     35.042|
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |   1.950.000|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih   |        |
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |     4.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |     4.000|
|     |virov               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |   2.440.839|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |   2.440.839|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     16.431|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih   |     16.431|
|     |evropskih institucij        |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |   21.615.236|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |   4.798.073|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |   1.044.442|
|     |zaposlenim             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |    173.898|
|     |socialno varnost          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |   3.114.317|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |    141.879|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve            |    323.537|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |   6.457.630|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencije           |    111.117|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |   3.237.697|
|     |gospodinjstvom           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |    738.599|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |   2.370.217|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   8.308.395|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   8.308.395|
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   2.051.138|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim|    949.400|
|     |in fizičnim osebam, ki niso    |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |432 Investicijski transferi    |   1.101.738|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |   –1.712.759|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |        |
|     |IN NALOŽB             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |     5.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |440 Dana posojila         |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |     5.000|
|     |in naložb             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |     –5.000|
|     |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV    |        |
|     |(IV. – V.)             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|50    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)    |   1.800.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |   1.800.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  |    327.992|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |    327.992|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|    –245.751|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   1.472.008|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |   1.712.759|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC  |    311.903|
|     |PRETEKLEGA LETA          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |OSTANEK SREDSTEV          |     66.152|
+----------+-----------------------------------+---------------+
Priloge k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami ter obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna, kadrovski načrt z obrazložitvami ter načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja.
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2007 do 2010). V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je priložen predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami ter načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine pod vrednostjo 9.000 € in za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen tudi za podpis pogodbe.
Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 € je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
Občina se lahko v letu 2007 zadolži do višine 1.800.000 €. Od tega po drugem odstavku 10. člena ZFO-1 v višini 800.000 €, namensko za ureditev in asfaltiranje občinskih cest ter za ureditev vodovodnega omrežja na območju Občine Slovenska Bistrica, ter po tretjem odstavku 10. člena ZFO-1 v višini 1.000.000 €, namensko za izgradnjo II. osnovne šole v Slovenski Bistrici.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-9/2007-8/4
Slovenska Bistrica, dne 29. oktobra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti