Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, stran 13833.

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
1. člen
Za 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 61/98) se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov, kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 7. člena odloka in se po novem glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se glasovanja udeleži več kot polovica udeležencev izobraževanja. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov odraslih, vključenih v izobraževanje v zavodu in, ki so glasovali. Mandat predstavnika odraslih je povezan s statusom udeleženca izobraževanja odraslih. V primeru, da predstavniku udeležencev izobraževanja status poteče oziroma izobraževanje v zavodu prekine, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
3. člen
Zadnji odstavek 11. člena postane prvi odstavek dodanega 11.a člena odloka in se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, ki ga določi svet zavoda v svojem poslovniku zavoda v skladu s predpisi, ki urejajo področje volitev. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog. Mandat direktorja zavoda traja 5 let.«
4. člen
V 11. členu odloka se doda nov odstavek, ki sedaj predstavlja peti odstavek tega člena, in se glasi:
»Za vršilca dolžnosti direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vršilca dolžnosti ravnatelja.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0097/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti