Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju, stran 13842.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Naselje Njivica leži ob lokalni cesti LC 183020 Kranj–Besnica–Nemilje–Podbica na eni strani, na drugi strani pa je z lokalno cesto LC 348090 Češnjiški most–Rovte–Njivica povezano z Občino Radovljica.
Cesta skozi naselje Njivica je na celotnem poteku od odcepa lokalne ceste Besnica–Nemilje do občinske meje z občino Radovljica široka približno 3,0 do 3,5 m, na njej sta dva večja vzpona z vzdolžnim naklonom okoli 17%. Cesta je razen prvih 100 m izvedena v makadamu. Odvodnavanje ceste je le delno urejeno.
Zaradi neustreznih situativnih in višinskih elementov je promet po cesti, zlasti v zimskem času, otežkočen. Poleg tega na začetku naselja cesta poteka skozi dvorišče kmetije Pogačnik, kar predstavlja dodatno težavo, tako za udeležence v prometu, kakor tudi za lastnika kmetije.
Zato je cesto potrebno rekonstruirati oziroma jo, na delih kjer to zaradi terenskih razmer to ni mogoče, zgraditi na novo (781 m).
Rekonstrukcija ceste je predvidena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04).
Gradnja ceste skozi naselje Njivica predstavlja prostorsko ureditev lokalnega pomena, ki je neposredno namenjena opravljanju občinskih gospodarskih javnih služb. Zato se za to prostorsko ureditev izdela občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju (v nadaljevanju: OPPN).
II. Območje OPPN
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel: 1301/1, 1226/1, 1223, 1304/1, 1213/1, 1222, 1212, 1211, 1210/1, 1228, 1227, 1249, 1297/1, 1185, 1186 in 1184, vse k.o. Nemilje.
III. Način pridobitev strokovnih rešitev
Ker se z OPPN načrtuje delna prestavitev obstoječe lokalne ceste na novo traso, se strokovna rešitev prostorske ureditve ne določi na podlagi več variantnih rešitev. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora in smernic nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano prostorsko ureditev.
IV. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– objava sklepa o pripravi OPPN – oktober 2007,
– izdelava osnutka OPPN – 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o OPPN na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPPN – 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN (druga obravnava) na Svetu MOK,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.
V. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom. Mestna občina Kranj pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. V smernicah nosilci urejanja prostora za območje obravnavanega OPPN konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje ali predlog OPPN upošteva smernice, ki so jih posredovali k osnutku OPPN. Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti njegovih vplivov na okolje. O sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje odloči Ministrstvo za okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnava 5, 4000 Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava OPPN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2007-48/01
Kranj, dne 10. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti