Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5122. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje, stran 13885.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 6. seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje
1. člen
1. S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje, ki vsebuje podlage in merila za odmero komunalnega prispevka.
2. Odlok določa:
– obračunsko območje opremljanja stavbnih zemljišč;
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje v občini Vitanje«, ki ga je v septembru 2007 pod št. proj. 6056 izdelal ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma območje njene uporabe;
2. komunalna oprema na obračunskem območje je infrastruktura, ki jo sestavljajo: ureditev priključne in internih dovoznih cest vključno s priključki na regionalno cesto, ureditev vodovodnega omrežja, ureditev kanalizacijskega omrežja, vključno s čistilno napravo in izvedba javne razsvetljave;
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini;
4. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost znotraj obračunskega območja, ki ga določa ta odlok;
5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
1. Obračunsko območje po tem odloku obsega naslednje parcele v k.o. Paka I: 1062/4, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/12 in 1136/2.
2. Obračunsko območje je prikazano v grafičnem izrisu, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
4. člen
1. Na območju iz 3. člena tega odloka je načrtovana izgradnja naslednje komunalne opreme:
– ureditev priključne in internih dovoznih cest, vključno s priključki na regionalno cesto;
– ureditev vodovodnega omrežja, vključno s povezovalnim vodovodom do naselja Vitanje;
– ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih vod, vključno s čistilno napravo, lovilci olj in zadrževalnikom;
– izvedba javne razsvetljave.
2. Poleg navedene komunalne opreme je na območju potrebno še:
– izvesti izravnave terena, da se ustvarijo platoji za postavitev objektov in izvedbo zunanjih ureditev;
– predhodno ustrezno urediti potok Jesenica in Štokarjev graben;
– odstraniti obstoječe prostozračno nizkonapetostno omrežje, zagotoviti nadomestno kabelsko omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo ustrezne izvedbe in moči ter jo vključiti v omrežje.
3. Komunalna oprema in druga infrastruktura je podrobneje opredeljena v Lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje (Uradni list RS, št. 90/06; občinski lokacijski načrt je izdelalo podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja, pod štev. proj. 544/04, november 2005).
5. člen
1. Terminski plan izgradnje komunalne opreme je odvisen od izvedbe ureditve potoka Jesenica in Štokarjevega grabna ter od etapnosti izgradnje načrtovanih objektov.
2. Projektno in investicijsko dokumentacijo za gradnjo komunalne opreme pridobi občina v letu 2008.
6. člen
Skupni stroški komunalne opreme na obračunskem območju in obračunski stroški komunalne opreme na obračunskem območju znašajo:
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|    Vrsta    |  Skupni  | Obračunski |  Drugi  |
| Komunalne opreme  | stroški (€) | stroški (€) | viri (€) |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Ceste        |  142.985,91|   9.541,73| 133.444,18|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Vodovodna      |  314.297,92|  25.444,62| 288.853,30|
|infrastruktura    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Kanalizacijska    |  203.180,26|  15.902,89| 187.277,37|
|infrastruktura    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Javna razsvetljava  |  25.055,08|   2.120,39|  22.934,69|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Skupaj        |  685.519,17|  53.009,63| 632.509,54|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
7. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp((ij))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((ij))) ter znašajo:
+--------------+----------+----------+---------+---------------+
|   Vrsta  |Obračunski| Parcele | NTP  | Stroški na  |
|  komunalne | stroški |  (m2)  | (m2)  |  enoto (€)  |
|  opreme  |  (€)  |     |     +--------+------+
|       |     |     |     |parcele |NTP Ct|
|       |     |     |     | Cp(p | (t |
|       |     |     |     | (ij)) |(ij)) |
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
|Ceste     | 9.541,73| 16.823,38|10.094,03|  0,57| 0,95|
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
|Vodovod.   | 25.444,62| 16.823,38|10.094,03|  1,51| 2,52|
|infrastruktura|     |     |     |    |   |
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
|Kanalizac.  | 15.902,89| 16.823,38|10.094,03|  0,95| 1,58|
|infrastruktura|     |     |     |    |   |
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
|Javna     | 2.120,39| 16.823,38|10.094,03|  0,13| 0,21|
|razsvetljava |     |     |     |    |   |
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
|SKUPAJ    | 53.009,63| 16.823,38|10.094,03|  3,16| 5,26|
+--------------+----------+----------+---------+--------+------+
8. člen
1. Vsi stroški komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 1. 2007.
2. Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju na enoto mere iz 6. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
9. člen
1. Komunalni prispevek za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp((ij)) * D(pi)) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct((ij)) * D(ti))
Oznake v enačbi pomenijo:
KP(i)      – komunalni prispevek za posamezno
          vrsto komunalne opreme;
A(parcela)    – površina parcele objekta;
Cp((ij))     – indeksirani stroški opremljanja
          kvadratnega metra parcele s posamezno
          vrsto komunalne opreme na
          obračunskem območju;
D(pi)      – delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka;
K(dejavnosti)  – faktor dejavnosti;
Ct((ij))     – indeksirani stroški opremljanja
          kvadratnega metra neto tlorisne površine
          objekta z določeno vrsto komunalne
          opreme na obračunskem območju;
A(tlorisna)   – neto tlorisna površina objekta;
D(ti)      – delež neto tlorisne površine objekta
          pri izračunu komunalnega prispevka.
2. Skupni komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju se izračuna s seštevanjem izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP        – skupni izračunani komunalni
          prispevek za načrtovano komunalno
          opremo na obračunskem območju;
KP(i)      – izračunani komunalni prispevek
          za posamezno vrsto komunalne opreme
          na obračunskem območju.
10. člen
1. Poleg komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo je posamezni investitor dolžan plačati tudi tisti del komunalnega prispevka, ki izhaja iz uporabe oziroma priključevanja na obstoječo komunalno opremo.
2. Del komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se obračuna na podlagi Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97 in 36/98) oziroma njemu ustreznega predpisa.
11. člen
Skupni komunalni prispevek se določi na naslednji način:
KP(S) = KP + KP(O)
Oznake pomenijo:
KP(S)  – celotni komunalni prispevek;
KP   – izračunani komunalni prispevek
     za načrtovano komunalno opremo;
KP(O)  – komunalni prispevek za obstoječo
     komunalno opremo.
12. člen
1. S tem odlokom se na obračunskem območju določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka D(pi) znaša 0,70;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka D(ti) znaša 0,30.
2. Faktor dejavnosti K(dejavnost) je enak 1 za vse stavbe.
3. Oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
13. člen
1. Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava z odločbo.
2. Občinska uprava izda odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, občinska uprava pa o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Zoper odločbo občinske uprave je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
4. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
14. člen
1. Občina in investitorji lahko sklenejo pogodbo o opremljanju, v kateri se dogovorijo, da bodo investitorji sami zgradili del ali celotno komunalno opremo na obračunskem območju ter določijo iz tega izhajajoče medsebojne pravice in obveznosti.
2. Če investitor sam zgradi del ali celotno komunalno opremo, se šteje, da je na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. V tem primeru je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, ki je vezan na obstoječo komunalno opremo in se odmeri po Odloku o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97 in 36/98) oziroma njemu ustreznem predpisu.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2007-06
Vitanje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti