Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

SV 1844/2007 Ob-30434/07 , Stran 7323
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1844/2007 z dne 2. 11. 2007, so bile nepremičnine, in sicer: – številka 15 – poslovni prostori v medetaži v izmeri 113,57 m2, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – številka 17 – kletni prostori v izmeri 121,93 m2, – številka 18 – kletni prostori v izmeri 72 m2, – številka 16 – pisarne v izmeri 70 m2, v pritličju poslovne stavbe, – številka 13 – lokal »Ribarnica« v pritličju v izmeri 84,02 m2, – številka 14 – bife v pritličju v izmeri 60,69 m2, ki se vsi nahajajo v poslovni stavbi na naslovu Partizanska cesta 6 v Mariboru, stoječi na parcelah številka 1243/1 in 1243/7, pripisanih pri vložni številki 674, katastrska občina Maribor-Grad, ki so last zastavitelja Moje nepremičnine d.o.o., matična številka 2271184, s sedežem Partizanska cesta 006, 2000 Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2007, sklenjene s prodajalko Zvezo zadrug z.o.o., Partizanska cesta 006, Maribor, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 23. 10. 2007, zastavljene v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Moje nepremičnine d.o.o., Partizanska cesta 006, 2000 Maribor, matična številka 2271184, v višini 920.000,00 CHF s pripadki oziroma v euro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 10. 2022.