Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5089. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice, stran 13826.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 152. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Jesenice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, v nadaljevanju Statut), ureja Občina Jesenice pravni status krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, okvire njihovega delovanja in izvajanja nalog, ter način financiranja krajevnih skupnosti.
S spremembami in dopolnitvami Statuta ureja Občina Jesenice tudi ravnanje s stvarnim premoženjem občine in usklajuje temeljni pravni akt občine z veljavno zakonodajo.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
V 8. členu Statuta (gospodarjenje z občinskim premoženjem) se druga točka prvega odstavka spremeni tako, da se druga alinea te točke nadomesti z besedilom:
»– pridobiva, razpolaga, upravlja in najema vse vrste premoženja«.
3. člen
V 13. členu (pristojnosti občinskega sveta) se drugi odstavek spremeni tako, da se osma alinea nadomesti z besedilom:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, na predlog župana,«.
V istem odstavku se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine, na predlog župana,«.
V istem odstavku se črta enaindvajseta alinea.
4. člen
53. člen (naloge župana) se spremeni tako, da se v prvem odstavku četrta alinea nadomesti z besedilom:
»– predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se sedanja deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno obdobje,«.
V istem odstavku se sedanja deseta alinea nadomesti z besedilom, tako, da se glasi:
»– sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se sedanja enajsta alinea nadomesti z besedilom tako, da se glasi:
»– odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine,«.
5. člen
59. člen (sedež krajevne skupnosti) se spremeni, tako da se glasi:
»Sedež krajevne skupnosti je določen z aktom krajevne skupnosti. Dve ali več krajevnih skupnosti imata lahko sedež na istem naslovu.«
6. člen
60. člen (status pravne osebe javnega prava, nastopanje v pravnem prometu in odgovornost za obveznosti) se v celoti črta.
7. člen
61. člen (statut krajevne skupnosti) se v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Krajevna skupnosti sprejme svoje notranje pravne akte, s katerimi podrobneje uredi način svojega delovanja. Akti krajevne skupnosti morajo biti usklajeni z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo obseg in način delovanja občine.«
8. člen
V 63. členu Statuta Občine Jesenice (svet krajevne skupnosti) se v drugem odstavku črta beseda »samostojno«.
V istem členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta krajevne skupnosti, nima pa pravice glasovanja.«
9. člen
V 66. členu (pristojnost predsednika sveta krajevne skupnosti) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik sveta krajevne skupnosti je v okviru svojih pooblastil odgovoren za finančno poslovanje krajevne skupnosti.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Akt krajevne skupnosti lahko podrobneje določi pristojnosti predsednika sveta krajevne skupnosti.«
10. člen
V 72. členu (viri financiranja krajevne skupnosti) se tretji odstavek črta.
11. člen
V 74. členu (postopek priprave finančnega načrta krajevne skupnosti) se drugi odstavek črta.
12. člen
75. člen (razpolaganje s sredstvi iz drugih virov) se v celoti črta.
13. člen
77. člen (transakcijski računi) se v celoti črta.
14. člen
V 78. členu (naloge krajevnih skupnosti) se prvi odstavek spremeni tako, da se črta beseda: »posebej«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se črta besedilo v oklepaju: »(pogodbo o upravljanju)«.
15. člen
80. člen (prehod pravic) se v celoti črta.
16. člen
V 119. členu (formalna izvedba postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.«
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnanje s stvarnim premoženjem občine, ter za formalno izvedbo postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine, se pravni promet izvede v skladu s predpisi, ki veljajo za državno premoženje, razen če zakon oziroma podzakonski predpis ne določi drugače.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Občina mora s premoženjem gospodariti po načelu dobrega gospodarja. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšini stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za občino.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.«
17. člen
V 120. členu (pristojnost za odločanje o ravnanju s stvarnim premoženjem) se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Odločitev o pravnem poslu, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine (premičnim in nepremičnim), sprejme župan, ki pravni posel tudi sklene.«
Sedanji drugi in tretji odstavek 120. člena se črtata.
18. člen
122. člen (upravljanje s stvarnim premoženjem) se črta.
19. člen
V 123. členu (druge stvarne in obligacijske pravice) se črtajo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane prvi odstavek.
20. člen
V 124. členu (letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem ob izvedbi postopka sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana.«
V istem členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Župan v roku 30 (trideset) dni od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom.«
V istem členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni ali dopolni letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.«
Sedanji drugi odstavek se črta.
21. člen
V 125. členu (brezplačna pridobitev in odsvojitev stvarnega premoženja) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Nepremično premoženje občine se lahko odsvoji brezplačno le, če je pridobitelj oseba javnega prava, razen javnega podjetja in se s tem zasleduje javni interes.«
V 125. členu sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se glasi:
»Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino, glede na koristi brezplačne pridobitve.«
22. člen
V 131. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvrševanje dela proračuna, ki se nanaša na sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti, je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Pravice in obveznosti vseh krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice preidejo z dnem 1. 1. 2008 na Občino Jesenice.
Št. 007-13/2007
Jesenice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti