Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-10/2007 Ob-30151/07 , Stran 7310
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je 19 parkirnih mest v drugi etaži stanovanjskega bloka P-1, Ronkova ulica 6, Slovenj Gradec, stoječega na parc. št. 790/25, k.o. Slovenj Gradec. Predmet prodaje so naslednja parkirna mesta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izhodiščna cena parkirnih mest znaša 495,85 EUR/m2: v izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost. 4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 478-10-2007. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto parkirno mesto, bo imel prednost pri izbiri ponudnik, ki je lastnik stanovanja v stanovanjskem bloku na Ronkovi 6. V primeru, da se tudi na podlagi tega merila ne bo dalo izbrati najugodnejšega ponudnika, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo izvedla javno dražbo. Ponudbe, prispele po prvem roku, bodo obravnavane po vrstnem redu prispelosti. Prednost iz drugega odstavka se bo upoštevala samo v primeru, da na isti dan prispe več ponudb. 6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku, – navedbo parkirnega mesta, – ponujena cena za m2 parkirnega mesta, – potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in pravne osebe), – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. 7. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Ta razpis velja do odprodaje vseh parkirnih mest oziroma do objave novega razpisa. 8. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup parkirnega mesta v stanovanjskem bloku na Ronkovi 6 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Prvi rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. november 2007, do 10. ure. Pri prvem odpiranju ponudb bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Ponudbe za še neprodana parkirna mesta, prispele po prvem roku, bodo obravnavane po vrstnem redu prispelosti. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Prvo odpiranje ponudb bo dne 26. 11. 2007 na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb ni javno. 11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktni osebi Dražen Topič, tel. 02/881-21-45 za tehnični del prodaje in ogled parkirnih mest ter Silva Tomažič, tel. 02/881-21-55 za postopek zbiranja ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti