Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 10030-114/2007 Ob-30146/07 , Stran 7295
1. Predmet javnega razpisa Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva v letu 2008 v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 1.1. 45 pripravniških mest s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva 1.2. in 200 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva. 2. Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa Skupna ocenjena vrednost sredstev namenjenih za javni razpis je 741.000 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leto 2008, v okviru proračunskih postavk 6672 Dejavnost osnovnega šolstva (ocenjeno 363.600 €), 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje (ocenjeno 27.600 €), 6676 Dejavnost srednjega šolstva (ocenjeno 336.000 €) in 6673 Dejavnost dijaških domov (13.800 €), kontu 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Ocenjeni strošek pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 13.800 €, ocenjeni strošek volonterskega pripravnika pa 600 €. V strošek pripravnika s sklenjenim delovnim razmerjem so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70% osnovnega 3,25 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku po 80.d členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja 0,88 količnika in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust) in dodatek za mentorstvo pripravniku, v strošek volonterskega pripravnika pa le dodatek mentorju za mentorstvo pripravniku. 3. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva: pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 15. januarja 2008, z začetkom opravljanja pripravništva 4. februarja 2008. Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene za določen čas, za čas pripravništva. Pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju volonterskega pripravništva, se lahko sklene tudi kasneje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali četrtega odstavka 5. točke razpisa. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Za volontersko pripravništvo lahko kandidirajo tudi kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Kandidati, ki so bili na podlagi prejšnjih razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na pripravniško mesto, na razpis ne morejo ponovno kandidirati. 5. Merila za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih pripravniških mest pod točko 1.1. v razpisu, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk. Če izbran kandidat v roku, določenem v 3. točki razpisa, ne sklene delovnega razmerja ali ostane razpisano pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu nezasedeno, se na pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje število točk na podlagi objavljenih meril. Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi objavljenih meril. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora v navedenem razpisnem roku razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest, se v skladu s 6. točko razpisa za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku navedenem v 7. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati: 1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1,243) – izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 2) fotokopijo dokazila o izobrazbi, 3) fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, 4) pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, 5) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 6) če kandidati že imajo delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja prijavi priložijo fotokopijo delovne knjižice ali podjemne pogodbe, za prijavo na volontersko pripravniško mesto. Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bo poslana po 23. novembru 2007 mora vsebovati: 1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1,243) – izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 2) fotokopijo dokazila o izobrazbi, 3) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 4) če kandidati že imajo delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja prijavi priložijo fotokopijo delovne knjižice ali podjemne pogodbe. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis pripravniških mest v šolah 2008« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Prijava se šteje za pravočasno, če bo osebno ali po pošti dostavljena v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport do 23. novembra 2007 do 12. ure ali, če bo oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 23. novembra 2007. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Odpiranje vlog bo potekalo 27. novembra 2007 ob 9. uri v prostorih ministrstva. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema poziva. Če se kandidat v roku 3 delovnih dni od prejema poziva ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem. Vloge kandidatov za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele po 23. novembru 2007 bo komisija odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu. 9. Preveritev utemeljenosti sklepa: kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, p. p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. 10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis je kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/478-42-21. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti