Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5109. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci, stran 13852.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 in 1/07) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 9. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Križevci, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Križevci ali župan.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Križevci.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan na predlog župana lahko funkcijo opravlja poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča občinski svet.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če le-to opravljajo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, DELA PLAČ IN SEJNIN
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred (skupino župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do leta 2009.
5. člen
Podžupana Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Križevci in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Križevci so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Križevci določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali nadomeščanja po zakonu) 1,6%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,15%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,9%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 1,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Križevci, ne sme presegati 15% letne plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana. Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 3,15%,
– udeležba na seji nadzornega odbora kot član 1,9%,
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta 3,15%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
8. člen
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1,6% vrednosti osnovne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
9. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika v višini 3,15%,
– člana uredniškega odbora v višini 1,9%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
III. DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju in opravlja funkcijo nepoklicno, lahko uveljavlja pravico do povračila plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 91/02, 21/03, 52/03 in 19/05).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100/25/2007-03
Križevci, dne 17. oktobra 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti