Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5121. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje, stran 13882.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrtega odstavka 33. člena Energetskega zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02, 50/03 in 51/04), 3., 17. in 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), petega odstavka točke 5.9, drugega odstavka točke 10.3.3.3 in sedmega odstavka točke 10.4.2 Družbenega plana razvoja Občine Vitanje za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 23/87) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje.
Poleg možnih tržnih oblik zagotavljanja oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja se za oskrbo organizirata naslednji izbirni lokalni gospodarski javni službi:
– dejavnost proizvodnje toplotne energije na lesno biomaso za omrežje daljinskega ogrevanja (proizvajalec toplotne energije),
– dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja (distributer toplotne energije).
2. člen
S tem odlokom se uredi organizacija in način izvajanja gospodarskih javnih služb dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja.
3. člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavljata gospodarski javni službi dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja, določa zakon.
4. člen
Dejavnost proizvodnje toplote energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja se lahko organizira v okviru ene službe.
5. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence, ki na območju, ki je z energetsko karto toplovodnega omrežja določeno za oskrbo s toplotno energijo iz sistema omrežja daljinskega ogrevanja:
– načrtujejo, projektirajo, obnavljajo in rekonstruirajo objekte,
– vodijo upravni postopek, komunalno opremljajo stavbna zemljišča,
– izvajajo gospodarsko javno službo dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja,
– izvajajo gospodarsko javno službo dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja.
6. člen
Občina Vitanje na območjih naselja, ki so z energetsko karto določena za oskrbo s toplotno energijo iz sistema omrežja daljinskega ogrevanja, zagotavlja gospodarski javni službi s podelitvijo koncesije osebam zasebnega prava, pred pričetim postopkom pa poda soglasje občinski svet.
7. člen
Pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v imenu Občine Vitanje podpiše župan.
II. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
8. člen
Območje izvajanja gospodarskih javnih služb dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežja daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja obsega območje, ki je z energetsko karto toplovodnega omrežja določeno za izvajanje oskrbe objektov s toplotno energijo iz daljinskega omrežja. Območje se spreminja v skladu s spremembami energetske karte.
III. PREDMET IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB DEJAVNOST PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA IN DEJAVNOST DISTRIBUCIJE IN OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IZ OMREŽJA DALJINSKEGA OGREVANJA.
9. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja s podpisom pogodbe pridobi pravico za:
– izvajanje nalog proizvodnje toplotne energije,
– distribucijo in oskrbo s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja,
– izdajanje soglasij,
– vodenje katastra distribucijskega omrežja v skladu z določili pogodbe.
Javna pooblastila izvajanja gospodarskih javnih služb dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja določa zakon.
10. člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavljata gospodarski javni službi izvajanja dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, uporabnike in razmerja do uporabnikov, pravice in obveznosti uporabnikov ter način oblikovanja cen toplotne energije kot vira financiranja gospodarskih javnih služb določa zakon.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA IN SOGLASJA
11. člen
Uporabnik, ki želi priključiti svoje interne naprave na omrežje daljinskega ogrevanja, ali spremeniti priključno moč, mora pridobiti ustrezna soglasja.
Soglasje za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja izdaja distributer toplotne energije po pooblastilu Občine Vitanje.
12. člen
Distributer toplotne energije izda:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za pridobitev gradbenega dovoljenja, k posegom v prostor na območjih, kjer potekajo cevovodi in ostale naprave omrežja daljinskega ogrevanja.
13. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
14. člen
Pred priključitvijo posameznega uporabnika na vročevodni sistem, distributer toplotne energije opravi interni pregled strojnih instalacij in o pregledu zapiše zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Pregled zajema predvsem tehnični del instalacij.
15. člen
Distributer toplotne energije mora dopustiti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.
16. člen
Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja, priključni vodi in notranje toplovodne inštalacije morajo biti zgrajeni v skladu s standardi in predpisi.
17. člen
Distributer toplotne energije izvaja upravljavski nadzor. Le-ta se nanaša na izpolnjevanje standardov distributerja toplotne energije in pregled omrežja daljinskega ogrevanja do števca toplotne energije, da na omrežje daljinskega ogrevanja pred števcem niso priključena trošila ali izvedeni odcepi, ki niso plombirani.
18. člen
Če izvajalec del ne izpolni pogojev iz izdanih soglasij, lahko distributer toplotne energije odkloni dobavo toplotne energije, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
19. člen
Posege pri priključevanju omrežja in hišnih priključkov na omrežje daljinskega ogrevanja izvaja distributer toplotne energije.
Poseganje nepooblaščenim osebam v omrežje daljinskega ogrevanja je prepovedano.
20. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo, da ostanejo naprave omrežja daljinskega ogrevanja nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, morajo vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške in po navodilih distributerja toplotne energije.
21. člen
V primeru, da kapaciteta vročevoda ne dopušča priključitve novih potrošnikov ali povečane moči obstoječega uporabnika, distributer toplotne energije zavrne oziroma izda negativno soglasje za priklop, dokler niso zagotovljene tehnične možnosti za priklop.
V. DOBAVA IN KVALITETA TOPLOTNE ENERGIJE
22. člen
Distributer toplotne energije in uporabniki se o načinu oskrbe s toplotno energijo dogovorijo s pogodbo.
23. člen
Če uporabnik ne prevzame stroškov sanacije svojih naprav in če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajena z deli na napravah distributerja toplotne energije, mu distributer toplotne energije ni dolžan dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
VI. ODJEMNO MESTO, MERILNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
24. člen
Odjemno mesto je mesto, kjer so vgrajene ločilne armature med napravami distributerja toplotne energije in uporabnika.
Merilno mesto je mesto, kjer so vgrajene merilne naprave.
25. člen
Distributer toplotne energije vzdržuje števce toplotne energije in skrbi za njihove redne preglede.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja določajo podrobnosti glede tipa, velikosti in namestitve števcev, pregledov teh števcev, vzdrževanja ipd.
26. člen
Meritev toplotne energije poteka s pomočjo merilca pretoka in merilca temperaturne razlike na dovodu in povratku.
27. člen
Odčitavanje merilnega mesta opravlja distributer toplotne energije. Odčitki toplotne energije so praviloma mesečni.
28. člen
Uporabnik mora vgraditi števec toplotne energije na merilnem mestu, s katerim meri porabljeno energijo.
Distributerju toplotne energije mora biti omogočen dostop v prostor za števec, za vzdrževalna dela, redne preglede in odčitavanje.
Podrobnosti o merilnem mestu določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
29. člen
Stroški nabave in namestitve števca toplotne energije se dogovorijo v koncesijski pogodbi.
30. člen
Stroški odpravljanja namernih okvar in poškodb, nastalih na števcu toplotne energije ali priključku, gredo po krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.
31. člen
Uporabnik mora okvaro na priključku ali števcu toplotne energije prijaviti distributerju toplotne energije.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti števca toplotne energije, če o njej dvomi. Če se ugotovi, da je točnost števca toplotne energije izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa distributer toplotne energije, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VII. PRIJAVA, ODJAVA, REKLAMACIJA DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
32. člen
Uporabnik je dolžan pisno obvestiti distributerja toplotne energije o lastninskih, statusnih in tehničnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in distributerjem toplotne energije.
Uporabnik-ki je/so dolžan-i pisno obvestiti distributerja toplotne energije o vsakokratnem svojem predstavniku, ki je pooblaščen, da zastopa uporabnika in sprejema poslovno pošto in vse informacije, ki jih za uporabnika izdaja distributer toplotne energije.
33. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Uporabnik mora reklamirati brez odlašanja. Telefonske ali ustne reklamacije mora uporabnik takoj pisno potrditi.
Reklamacije morajo javljati izključno pooblaščeni predstavniki uporabnika. Reklamacije nepooblaščenih oseb se upoštevajo le v primeru večjih okvar.
34. člen
Reklamacije zoper obračun so samo pisne, z navedbo spornih elementov. Distributer toplotne energije mora v najkrajšem možnem roku odgovoriti na reklamacijo, ki ne sme biti daljši od 15 dni.
Reklamacija ne odloži roka plačila računa. Če se ugotovi, da je reklamacija upravičena, je distributer toplotne energije dolžan vrniti preveč plačano vsoto v roku 15 dni po potrditvi.
VIII. OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE
35. člen
Oblikovanje cene za daljinsko toploto določa zakonodaja. Končna cena toplotne energije ne sme presegati 90% cene ogrevanja z naftnimi derivati.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTNE ENERGIJE
36. člen
Za neupravičen odjem se šteje, če uporabnik odjema toplotno energijo brez soglasja distributerja toplotne energije ali če namerno vpliva na merilne naprave v škodo distributerja toplotne energije. V takih primerih je distributer toplotne energije upravičen zaračunati porabljeno energijo po največjem možnem odjemu ter do izpolnitve pogojev za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja prekiniti dobavo toplotne energije.
37. člen
Uporabnik mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplotne energije ali s poseganjem v merilne naprave.
38. člen
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem toplotne energije zaračuna za dobo 12 mesecev.
X. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
39. člen
Distributer toplotne energije lahko prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, vendar po predhodnem obvestilu, v naslednjih primerih:
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj pri proizvajalcu, če uporabnik poškoduje svoje ali naprave distributerja toplotne energije tako, da je ogrožena normalna dobava;
– če uporabnik moti toplotno oskrbo drugim uporabnikom;
– če uporabnik odvzame toplotno energijo oziroma ogrevno vodo pred sklenitvijo pogodbe;
– če uporabnik ne vzdržuje svojih naprav tako, da zagotavlja nemoteno toplotno oskrbo;
– če uporabnik ne omogoči dobavitelju toplotne energije varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so naprave distributerja toplotne energije;
– če uporabnik pisno ne obvesti distributerja toplotne energije o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in dobaviteljem toplotne energije;
– če uporabnik ne plača toplotne oskrbe ali ne poravna drugih obveznosti do distributerja toplotne energije.
40. člen
Distributer toplotne energije prekine dobavo toplotne energije takoj, brez predhodnega opomina:
– če uporabnik posega v merilne ali regulacijske naprave ali če odstrani plombe z naprav v toplotni postaji;
– če uporabnikove toplotne naprave ogrožajo okolico;
– če v primeru omejitev toplotne oskrbe ne upošteva odredb o omejevanju odvzema.
41. člen
V primerih iz prejšnjih dveh členov je dobava toplotne energije prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
42. člen
V primerih višje sile ima distributer toplotne energije pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati toplotno oskrbo, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu z načrtom ukrepov za take primere.
Za višjo silo se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, na katere distributer toplotne energije ne more vplivati (naravne nesreče, kot so potres, poplave in neurja ter vojna, diverzija itd.).
XI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTNE ENERGIJE IN UPORABNIKOV
43. člen
Distributer toplotne energije ima za zagotovitev toplotne oskrbe naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja in pravočasno pripravlja plane enostavne reprodukcije;
– predlaga optimalne rešitve toplotne oskrbe;
– redno vzdržuje objekte in naprave upravljavca;
– sistematično pregleduje omrežje;
– redno kontrolira kvaliteto vode v omrežju daljinskega ogrevanja;
– redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje toplotne števce, v skladu s predpisi in tem odlokom;
– obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah in omejitvah toplotne oskrbe preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno;
– vodi kataster toplovodnih objektov in naprav ter ostale evidence;
– odčitava števce toplotne energije in skrbi za obračun toplotne oskrbe;
– ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja;
– organizira preskrbo v primerih omejevanja toplotne oskrbe in postopa v skladu z načrtom za te razmere;
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi prekinitve oskrbe po krivdi distributerja toplotne energije.
44. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– spoštujejo pogoje iz soglasij in pogodbe;
– skrbijo za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav;
– kontrolirajo porabo toplotne energije;
– javijo distributerju toplotne energije vse okvare na toplovodnih priključkih in števcih toplotne energije;
– omogočijo distributerju toplotne energije dostop do merilnih naprav;
– s pisnim obvestilom javijo distributerju toplotne energije lastninske, statusne in ostale spremembe;
– redno plačujejo toplotno oskrbo na osnovi izdanih položnic, računov ali drugih veljavnih dokumentov v plačilnem roku;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko skupnega števca toplotne energije;
– izvajajo varčevalne in druge ukrepe v razmerah omejevanja toplotne oskrbe;
– sproti obveščajo distributerja toplotne energije o motnjah pri dobavi toplotne energije;
– odgovarjajo za škodo in posledice, ki so nastale zaradi prekinitve oskrbe po krivdi uporabnika;
– skrbijo, da s svojim obratovanjem ne motijo drugih uporabnikov ali distributerja toplotne energije.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Splošni pogoje za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja izdela in objavi distributer toplotne energije, ko nanj pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Vitanje. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja morajo biti izdelani v skladu z obvezno metodologijo za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, ki jo določi Agencija RS za energijo.
Tarifni sistem izdela in objavi distributer toplotne energije, ko nanj pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Vitanje oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona. Tarifni sistem mora biti izdelan v skladu z obvezno metodologijo za pripravo tarifnih sistemov, ki jo določi Agencija RS za energijo.
Sistemska obratovalna navodila izda po javnem pooblastilu distributer toplotne energije. Pred objavo mora pridobiti soglasje Agencije RS za energijo.
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2007-05
Vitanje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti