Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5115. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007, stran 13862.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (Uradni list RS, št. 51/07).
V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |        V EUR|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina/Konto         | Proračun leta 2007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |     33.415.000|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI(70+71)     |     28.333.881|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |     23.021.503|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na prihodek in    |     17.016.237|
|     |dobiček            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |      4.676.389|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      1.328.877|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |      5.312.378|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |      1.001.100|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |       50.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |       187.688|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |       431.597|
|     |in storitev          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |      3.641.993|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |      1.061.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |       61.000|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |      1.000.000|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |          |
|     |dolgoročnih sredstev      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       12.520|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |       12.520|
|     |domačih virov         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      3.995.599|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      3.955.599|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |inštitucij           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz    |       40.000|
|     |sredstev državnega proračuna  |          |
|     |iz sredstev EU         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EU     |       12.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih |       12.000|
|     |evropskih institucij      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI         |     35.449.845|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      6.711.399|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |      1.910.674|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |       307.803|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |      4.359.173|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |       123.508|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |       10.241|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |     12.697.301|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |410. Subvencije        |       881.137|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |      1.415.559|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       798.165|
|     |organizacijam         |          |
|     |in ustanovam          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |      9.602.440|
|     |transferi           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     13.873.856|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |     13.873.856|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |      2.167.289|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |          0|
|     |pravnim            |          |
|     |in fizičnim osebam ki niso   |          |
|     |proračunski uporabniki     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |      2.167.289|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)  |     –2.034.845|
|     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |          |
|     |IN NALOŽB           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL |       125.000|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL |       125.000|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vplačila danih   |       125.000|
|     |posojil            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih    |          0|
|     |deležev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnina iz naslova     |          0|
|     |privatizacije         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       112.110|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       112.110|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |       112.110|
|     |deležev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |       12.890|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |          |
|     |DELEŽEV            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE          |      2.200.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJA          |      2.200.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |      2.200.000|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA        |       178.045|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |       178.045|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila dolga      |       178.045|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |          0|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE       |      2.021.955|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE       |      2.034.845|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE |      1.126.871|
|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA    |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |      1.126.871|
+---------+-------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(Razporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.
O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun)
Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, krajevni samoprispevek in sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in v proračunu.
7 člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2007 oblikujejo v višini 8.959 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8 člen
(Proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se oblikuje največ do višine 1,5% zneska skupno doseženih realiziranih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve odloča župan Mestne občine Novo mesto. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in s tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
11. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,telefona, vode, komunalnih storitev in drugih, storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
13. člen
(Plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni rok 60. dan.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok 30. dan.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen če se doseže nižjo ceno.
Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu. Višino primernega popusta določi župan s sklepom.
14. člen
(Določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnem naročanju. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi interne predpise.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
15. člen
(Upravljanje s premoženjem)
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
16. člen
(Odpis dolga)
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 208 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
17. člen
(Poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2007, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
18 člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko dolgoročno zadolži do višine 2.200.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– rekonstrukcija Ljubljanske ceste v višini 700.000 EUR,
– rekonstrukcija ceste Ratež–Brusnice v višini 1.100.000 EUR,
– kanalizacija, čistilna naprava in vodovod Suhadol v višini 400.000 EUR.
Obseg poroštev in danih soglasij občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestne občina Novo mesto in pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 200.000 EUR.
20. člen
(Obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR ob soglasju občinskega sveta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 007-32/2007-1320
Novo mesto, dne 25. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti