Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5116. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem, stran 13866.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 10. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE, PREDMET IN OBMOČJE KONCESIJE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev žičniških naprav za prevoz oseb na območju Občine Ravne na Koroškem, za katere so lastniki ob uveljavitvi ZŽNPO imeli veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).
Žičniške naprave iz prejšnjega odstavka so:
– vlečnica na smučišču Rimski vrelec,
– vlečnica na smučišču Poseka,
– vlečnica na smučišču Ivarčko – Ošven.
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: koncedent) prevoza oseb po žičniških napravah ne opredeljuje kot izbirno gospodarsko javno službo, žičniške naprave, ki so predmet tega odloka, pa niso infrastruktura javne službe.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar pridobi izključno pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet koncesije.
3. člen
(obstoj potrebe po žičniški napravi)
Koncesija se podeli, če obstaja potreba po žičniški napravi, kar ugotovi koncedent z upravno odločbo.
Obstoja potrebe po žičniški napravi ni potrebno posebej ugotavljati, če gre za podelitev koncesije za že zgrajeno žičniško napravo, ki je imela v času uveljavitve ZŽNPO veljavno obratovalno dovoljenje.
Prejšnji odstavek se ne uporablja ob ponovnem podeljevanju koncesije po prenehanju koncesijskega razmerja.
II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesija po tem odloku se lahko podeli osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičničarske dejavnosti,
– ima v lasti žičniško napravo,
– ima obratovalno dovoljenje, veljavno na dan uveljavitve ZŽNPO,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge javne dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima kadrovske, tehnične in finančne sposobnosti za opravljanje koncesije.
5. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko koncesijo prenese na drugo osebo samo s soglasjem koncedenta.
III. TRAJANJE KONCESIJE
6. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo:
– 15 let za žičniško napravo Ošven,
– 19 let za žičniško napravo Rimski vrelec,
– 24 let za žičniško napravo Nizko vrvna vlečnica Rimski vrelec,
– 15 let za žičniško napravo Poseka.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko postane odločba o podelitvi koncesije dokončna.
Trajanje koncesije se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
IV. FINANCIRANJE KONCESIJE
7. člen
(stroški)
Vse stroške v zvezi z izvajanjem koncesije, ki se podeli na podlagi tega odloka, nosi koncesionar.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
8. člen
(upravna odločba)
Koncesija se podeli z upravno odločbo, ki jo izda tajnik občine. Zoper odločbo je možna pritožba, o kateri odloča župan občine.
9. člen
(podelitev koncesije brez javnega razpisa)
Koncesija za obstoječe žičniške naprave, za katere so imeli lastniki ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb veljavno obratovalno dovoljenje, se podeli brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli na podlagi vloge lastnika posamezne žičniške naprave.
10. člen
(vsebina vloge)
Vloga za podelitev koncesije mora vsebovati:
– natančne podatke o koncesionarju,
– zahtevek za podelitev koncesije,
– lokacijo žičniške naprave in njene tehnične značilnosti ter zmogljivosti,
– namen uporabe žičniške naprave in način obratovanja,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog in drugih turistično rekreacijskih objektov,
– druge podatke in dokazila, iz katerih izhaja, da je podelitve koncesije skladna z ZŽNPO in 4. členom tega odloka.
Vlogi za podelitev koncesije mora biti priloženo obratovalno dovoljenje, veljavno na dan uveljavitve ZŽNPO.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
11. člen
(koncesijska pogodba)
Z zbranim koncesionarjem se po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije sklene koncesijska pogodba, ki podrobneje ureja medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
V koncesijski pogodbi morajo biti povzete vse obveznosti koncesionarja iz koncesijskega akta in ZŽNPO.
Koncesijsko pogodbo podpiše župan.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen
(obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi standardi.
Pri izvajanju koncesije se je potrebno držati določil tega odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava Občine Ravne na Koroškem.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanje koncesijske pogodbe,
– zaradi odvzema koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili civilnega prava.
16. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje,
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave ali v času dveh let po podelitvi koncesije ne začne z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače,
– je v skladu z določili ZŽNPO na isti lokaciji ugotovljena potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za gradnjo večje ali zmogljivejše naprave v roku šestih mesecev po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, katere višina in način izplačila se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
17. člen
(prenehanje koncesije ob uvedbi stečajnega postopka)
Koncesija preneha z dnem, ko nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
O popolni ali delni izločitvi žičniške naprave iz stečajne mase odloči koncedent z upravno odločbo, skladno z ZŽNPO.
18. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Po prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev vseh objektov in naprav ter vzpostavitev prvotnega stanja, kar se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
V koncesijski pogodbi mora biti določen način zavarovanja koncesionarjeve obveznosti iz tega člena.
IX. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti