Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-D), stran 13770.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-123/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-D)
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07) se v 1.a členu pika na koncu petindvajsete alineje nadomesti s podpičjem.
Dodata se novi alineji, ki se glasita:
»– Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L št. 373 z dne 21. 12. 2004, str. 37);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2005, str. 1).«.
2. člen
V 2. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zaradi razumevanja posrednega opravljanja zavarovalnih poslov v Skupnosti se opredeljujejo naslednji pojmi:
1. podružnica pomeni zastopstvo ali podružnico zavarovalnice; vsaka trajna navzočnost zavarovalnice na območju države članice se obravnava enako kakor zastopstvo ali podružnica, tudi če nima oblike podružnice ali zastopstva, ampak jo predstavlja le pisarna, ki jo vodi lastno osebje podjetja ali neodvisna oseba s stalnim dovoljenjem, da dela za podjetje tako, kakor bi delalo zastopstvo;
2. poslovalnica pomeni sedež ali podružnico zavarovalnice ob upoštevanju 1. točke tega odstavka;
3. država članica gostiteljica pomeni državo članico, v kateri ima zavarovalnica podružnico ali neposredno opravlja storitve.«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon se uporablja tudi za zavarovalnice, ki opravljajo izključno posle pozavarovanj (v nadaljnjem besedilu: pozavarovalnice), če v posameznih primerih ni drugače določeno. Ne glede na prejšnji stavek se za pozavarovanja ne uporabljajo 83. do 86. člen, 88., 89., 91., 92. člen, 125. do 133. člen in 208. do 213. člen.«.
Črta se tretji odstavek.
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za pozavarovanje ta zakon uporablja za družbe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo zavarovalne posle pozavarovanj prek podružnice ali neposredno.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
12. člen se črta.
6. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila dovoljenje, mora o tem predhodno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. Prav tako mora vsaka fizična ali pravna oseba, ki namerava posredno ali neposredno odtujiti delnice v višini, ki je enaka oziroma presega kvalificirani delež v zavarovalnici, o tem najprej obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor in pri tem navesti velikost načrtovanega deleža.«.
V osmem odstavku se za piko črtata narekovaj in pika.
7. člen
V 70. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se poslovni načrt nanaša na zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj, mora vsebovati sestavine iz 1., 4., 5. in 7. točke prvega odstavka tega člena ter podatke ali dokazila o:
1. naravi nevarnosti, ki jih pozavarovalnica želi kriti,
2. vrstah ureditev pozavarovanja, ki jih pozavarovalnica želi sklepati s cedenti,
3. vodilnih načelih glede retrocesije.«.
8. člen
V 80. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prevzemna zavarovalnica mora o prenosu zavarovalnih pogodb obvestiti zavarovalce z objavami v sredstvih javnega obveščanja na območju, na katerem zavarovanja, ki se prenašajo, krijejo nevarnosti, razen ob zavarovanju izvoznih kreditov, pri čemer je treba zavarovalce obvestiti v sredstvih javnega obveščanja na območju njihovega sedeža. Pozavarovalnicam pri obveščanju zavarovalcev ni treba uporabljati sredstev javnega obveščanja.«.
9. člen
V 83. členu se v sedmem odstavku na koncu besedila doda stavek:
»Statistični urad Republike Slovenije zagotavlja redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih za uporabo spola kot odločilnega aktuarskega faktorja.«.
10. člen
V 94. členu se v sedmem odstavku za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega«.
2. točka sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»2. pristopila k škodnemu skladu ter odškodninskemu uradu, kot ju predpisuje zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, in se zavezala k financiranju škodnega sklada in odškodninskega urada ter izpolnjevanju drugih obveznosti, potrebnih za delovanje škodnega sklada in odškodninskega urada.«.
V osmem odstavku se za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega«.
11. člen
V 97. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko tuja zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj, na ozemlju Republike Slovenije opravlja pozavarovalne posle prek podružnice ali neposredno samo, če so zahteve glede poslovanja zavarovalnic v državi sedeža vsaj enake kot v EU.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
12. člen
V 110. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Ne glede na 1. točko drugega odstavka in 1. točko tretjega odstavka tega člena je znesek za pozavarovalnice enak 50,000.000 eurov ob premijskem količniku oziroma 35,000.000 eurov ob škodnem količniku.«.
13. člen
V 121. členu se v prvem odstavku pika na koncu 17. točke nadomesti z vejico in doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. terjatve do pozavarovateljev skupaj s pozavarovateljevimi deleži zavarovalno-tehničnih rezervacij.«.
14. člen
V 122. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena veljajo za pozavarovalnice, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije, naslednje omejitve glede posameznih naložb:
1. naložbe v delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, obravnavane kot delnice, obveznice, dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ne smejo skupno presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij;
2. posamezna pozavarovalnica ne sme vložiti več kot 5% zavarovalno-tehničnih rezervacij v delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, ki se obravnavajo kot delnice, obveznice, dolžniški vrednostni papirji ter drugi denarni instrumenti in instrumenti kapitalskega trga istega podjetja ter več kot 10% skupnih zavarovalno-tehničnih rezervacij v delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, ki se obravnavajo kot delnice, obveznice, dolžniški vrednostni papirji in drugi denarni instrumenti ter instrumenti kapitalskega trga podjetij, ki spadajo v isto skupino;
3. naložbe v sredstva, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se v vsakem primeru zadržijo na preudarni ravni.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi podrobnejša pravila, ki določajo pogoje za uporabo neporavnanih zneskov posebnega specializiranega podjetja kot sredstev, ki pokrivajo zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s tem členom.«.
15. člen
V 124. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena morajo pozavarovalnice, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije, omejiti naložbe kritnega premoženja v tuje valute na 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij razen tistih naložb, s katerimi krijejo obveznosti, nominirane v tuji valuti.«.
16. člen
V 168. členu se v prvem odstavku pred besedilom doda oznaka »(1)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prav tako mora revizor nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o vseh dejstvih ali odločitvah, za katere izve pri opravljanju svoje naloge, ki bi lahko bistveno kršile zakone ali druge predpise, ki določajo pogoje, ki urejajo dovoljenja za opravljanje poslov, ali posebej urejajo opravljanje dejavnosti zavarovalnic.«.
17. člen
V 290. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju zavarovalnice lahko vložijo:
1. zavarovalnica,
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 417.300 eurov.«.
18. člen
V 307. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Agencija za zavarovalni nadzor izreče ukrep zavarovalnici tudi na predlog člana uprave ali nadzornega sveta zavarovalnice ali delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala zavarovalnice ali nominalni znesek 417.300 eurov.«.
19. člen
V 333. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnice, ki lahko na ozemlju Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle, in druge organizacije se lahko združujejo v Slovensko zavarovalno združenje.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za opravljanje poslov Slovenskega zavarovalnega združenja iz 3. in 5. točke tretjega odstavka tega člena se za odškodninski urad smiselno uporabljajo 70., 116. člen, prvi odstavek 137. člena ter 8., 10. in 11. poglavje tega zakona.«.
20. člen
V 341. členu se v prvem odstavku besedilo »20,000.000 do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »25.000 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »600.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 75.000 do 375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnice pa z globo od 2.400 do 12.300 eurov.«.
21. člen
V 342. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
22. člen
V 343. členu se v prvem odstavku besedilo »300.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se član uprave oziroma nadzornega sveta zavarovalnice kaznuje z globo od 1.200 do 12.300 eurov.«.
23. člen
V 344. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
24. člen
V 345. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do 125.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
25. člen
V 346. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000 do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalni holding kaznuje z globo od 41.700 do 375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnega holdinga pa z globo od 1.200 do 12.300 eurov.«.
26. člen
V 347. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000 do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 do 1.250 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se pravna oseba kaznuje z globo od 41.700 do 375.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 12.300 eurov, fizična oseba pa z globo od 375 do 3.750 eurov.«.
27. člen
V 348. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
28. člen
V 349. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
29. člen
V 350. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
30. člen
V 351. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000 do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 do 1.250 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 41.700 do 375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnice osebe z globo od 1.200 do 12.300 eurov, fizična oseba pa z globo od 375 do 3.750 eurov.«.
31. člen
355. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Pozavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za poslovanje, se morajo z določbami iz 15. člena tega zakona uskladiti najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/99-6/33
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1571-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti