Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5120. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 13878.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(navezava na zakonodajo)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste:
1. državnih pomoči za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 v skladu:
– z Uredbo komisije (ES), št. 1857/2006 z dne, 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2007, Uradni list Evropske unije, št. 358 z dne 16. 12. 2006) – skupinske izjeme
– z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske unije, št. 379 z dne 28. 12. 2006) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. in druge oblike pomoči.
2. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa namen, upravičence, način pridobivanja, pogoje in oblike dodelitve državnih in drugih pomoči, namenjenih programom in investicijam v kmetijstvo v Občini Šempeter - Vrtojba.
3. člen
(cilji in namen pomoči)
Cilj spodbud je stimuliranje majhnih in srednje velikih podjetij ter društev, združenj in aktivov za investiranje v zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter razvoj dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah in na podeželju.
Pomoči za kmetijske programe in investicije so namenjena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot;
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih tehnologij;
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije,pridobivanje certifikatov in licenc …);
– varovanju okolja ter ohranjanju biotske raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba.
4. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ukrepe za dodeljevanje državnih in drugih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba se zagotavljajo v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba, višino pa določi občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba z odlokom o proračunu.
5. člen
(oblika in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za posamezne ukrepe v obliki dotacij. Maksimalna višina pomoči je določena za posamezen ukrep s tem pravilnikom, nižja pa se lahko določi v javnem razpisu glede na višino razpoložljivih sredstev in prednostne ukrepe.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.
6. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Šempeter - Vrtojba se sredstva državnih in drugih pomoči usmerjajo preko sofinanciranja naslednjih ukrepov:
1. Po Uredbi ES številka 1857/2006 (skupinske izjeme):
– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno kmetijsko proizvodnjo;
– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
– Pomoč za arondacijo – zaokroževanje kmetijskih zemljišč;
– Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov;
– Zagotavljanje tehnične podpore.
2. Po Uredbi ES številka 1998/2006 (pomoči »de minimis«):
– Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
– Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
– Trženje proizvodov in storitev.
3. Po programu razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba (druge pomoči):
– Sofinanciranje priprave projektov na podeželju;
– Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki izvaja oziroma se bo izvedla na območju občine Šempeter - Vrtojba;
– registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju občine Šempeter - Vrtojba ali Goriške statistične regije.
Podrobneje bodo upravičenci določeni pri posameznih ukrepih pravilnika ali z javnim razpisom.
8. člen
(prednostni ukrepi)
Prednostni ukrepi in višina sredstev v okviru v pravilniku navedenih ukrepov se vsako leto določijo z javnim razpisom na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
II. POSTOPEK, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
II. 1 postopek dodeljevanja pomoči
9. člen
Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS, spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih ukrepov in višine sredstev za posamezne vrste pomoči,
– sprejem meril in kriterijev za dodeljevanje pomoči,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– strokovni pregled in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov pomoči,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge določbe.
12. člen
Prosilci se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke, zlasti pa:
– obrazec zahtevka: osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, telefon, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, ukrep iz razpisa, na katerega se nanaša prijava; namen zahtevka;
– vrsto prijavljenega ukrepa;
– na predpisanem obrazcu mnenje strokovne svetovalne službe, ki je za to dejavnost registrirana in izvaja dejavnost na območju občine Šempeter - Vrtojba;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da upravičenec za ta namen ni prejel sredstev iz javnih virov in/ali kandidiral za pridobitev sredstev iz državnega in/ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov; če pa je, njeno višino navede in dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo ali pa jo pridobi občina od izplačevalca;
– druge zahtevane priloge pri posameznih ukrepih (predračuni, računi, strokovna mnenja …) in rekapitulacija stroškov;
– izjavo, da za ta namen ni nobenega državnega ali mednarodnega razpisa ali drugih ustreznih virov; če pa so, naj vlagatelj ustrezno obrazloži, zakaj ni kandidiral na ta sredstva.
13. člen
Vloge obravnava komisija. Prosilci, katerih vloge niso popolne, se pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Vloge prosilcev, ki v postavljenem roku, ne bodo dopolnjene, se zavržejo.
14. člen
Predlog prejemnikov pomoči pripravi strokovna komisija. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči tajnik občine. Sklep ali odločba mora vsebovati namen pomoči, višino dodeljenega zneska in upravičene stroške za posamezni ukrep.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njegovega prejema, pritožba na župana.
15. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom pomoči ter Občino Šempeter - Vrtojba se določijo s pogodbo.
16. člen
Namensko porabo dodeljenih pomoči spremlja komisija oziroma tajnik občine. V primeru nenamenske porabe je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti skupaj z obrestmi, dogovorjenimi v pogodbi.
17. člen
Upravičencem se dodeljene pomoči izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.
18. člen
II. 2 merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči
Merila in kriterija za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku sprejme komisija in se objavijo v javnem razpisu.
III. SKUPINSKE IZJEME
III. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
19. člen
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV.
20. člen
2. Urejanje dostopnih poti
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve poti do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu in dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, kjer poteka širitev, predračun, račun in dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV.
21. člen
3. Ograje za pašnike
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV.
22. člen
4. Nakup opreme
Namen ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicije še ni začeta in vloga z zahtevanimi prilogami.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV.
23. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč za osnovno kmetijsko proizvodnjo zaradi izboljšanja in preusmeritve proizvodnje.
Upravičeni stroški: vrednost zemljišča.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, nakup zemljišča je del celotne investicije (npr. obnova trajnih nasadov …), vloga z zahtevanimi prilogami in kopija overjene kupoprodajne pogodbe, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 10% vrednosti investicije brez DDV.
24. člen
Omejitve višine
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
III. A 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
25. člen
Zavarovalne premije
Namen ukrepa: zmanjšanje posledice in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
1. Upravičeni stroški sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo
2. Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje pridelkov in živine,.
Višina sofinanciranja: pod točko 1 upravičenih stroškov je višina sofinanciranja zavarovalne premije za posevke in plodove do 10%, pod točko 2 upravičenih stroškov pa je višina sofinanciranja razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
III. 3. Pomoč za ponovno delitev zemljišč (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
26. člen
Ponovna delitev zemljišč
Namen ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: sofinanciranje pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskih storitev pri arondaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, investicije še ni začeta, predračun račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov, brez DDV.
III. A 4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
27. člen
Kakovostni kmetijski proizvodi
Namen ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov,
– kontrole ekološkega in integriranega kmetovanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
III. A 5. Zagotavljanje tehnične podpore
28. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Namen ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, priprava poslovnega načrta ipd.
– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani);
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta in predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
29. člen
Kumulacija
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
III. B Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – »DE MINIMIS«
30. člen
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
31. člen
Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
32. člen
Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
33. člen
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
lV. DRUGE POMOČI
33. člen
Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV.
34. člen
Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe manjših neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov prireditev …).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV.
IV. KONČNI DOLOČBI
35. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij in o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Šempeter - Vrtojba.
36. člen
Ta pravilnik prične veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2007-2
Šempeter pri Gorici, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti