Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5110. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci, stran 13854.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 9. seji dne 17. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, cilje, upravičene stroške ter vrste pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33 z vsemi spremembami), v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 15. 12. 2006, str. 3–22), v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5–10).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.
3. člen
(splošna določila)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa.
Pomoč se lahko dodeli le upravičencu, ki ni podjetje v težavah.
Državne pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.
4. člen
(vrste pomoči)
Državne pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči, obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006 str. 3–21) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, se lahko dodeljujejo za naslednje namene:
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 (UL L št. 379 z dne 16. 12. 2006) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, se lahko dodeljujejo za namene:
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
5. člen
(neupravičene pomoči)
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
II. POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
6. člen
(kumulacija sredstev)
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč sme kumulirati z drugo državno pomočjo le do višine največje dovoljene intenzivnosti pomoči, določene z uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. Največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena s citirano uredbo, se ne sme preseči, če se za posamezni ukrep pridobijo sredstva državnega, EU in lokalnega vira.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št.1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
7. člen
UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Cilj:
Zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer oziroma zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali.
2. Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.
3. Upravičenci:
Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov. V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Ti z občino podpišejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.
4. Upravičeni stroški:
Sofinancira se lahko zavarovalna premija za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami,
– zavarovanje domačih živali zaradi izgub, ki jih povzročijo bolezni, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
Z upoštevanjem nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto znaša najvišji delež pomoči razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
6. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
UKREP 2: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
1. Cilj:
Zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
2. V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih.
3. Upravičenci
Upravičenci do sofinanciranih storitev tehnične podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ter njihovi družinski člani. Izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci – upravičenci do sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
4. Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij, razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se lahko dodeli do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
6. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
III. POMOČI DE MINIMIS
8. člen
(kumulacija sredstev)
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
9. člen
UKREP 1: Promocija in trženje proizvodov in storitev
1. Cilj:
Povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
2. Upravičenci do sredstev:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali nekmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine,
– v imenu upravičencev pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij z območja občine.
3. Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave …).
4. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
5. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
UKREP 2: Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
1. Cilj:
Doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
2. Upravičenci:
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo oziroma so v fazi registracije za dopolnilno dejavnost in nekmetijsko dejavnost, predelavo ali trženje na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
3. Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
4. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
5. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
IV. POSTOPEK DODELITVE POMOČI
10. člen
(javni razpis)
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
V vsakokratnem javnem razpisu se določijo višina razpoložljivih sredstev, ukrepi, upravičeni stroški in višina dodeljene pomoči za posamezni ukrep državne pomoči.
12. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
13. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo z javnim razpisom.
14. člen
(nadzor in sankcije)
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 101/03).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 031-01/2007-MR-1415
Križevci, dne 2. avgusta 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti