Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu, stran 13797.

Na podlagi drugega odstavka 38., petega odstavka 43. in osmega odstavka 48. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu
1. člen
V Pravilniku o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05) se besedilo prvega in drugega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2042/2003), natančneje določa pogoje glede strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati letalsko tehnično osebje za vzdrževanje komponent in strukture zrakoplova, jadralnih letal in balonov ter za dela s posebnimi zahtevami pri vzdrževanju zrakoplovov. Pravilnik določa tudi programe usposabljanja, izpite in postopek izdaje licenc oziroma potrdil ter pogoje za konverzijo obstoječih dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II v ustrezno licenco za vzdrževanje zrakoplova, ki se izda po Prilogi III (del 66) iz Uredbe 2042/2003, ali v nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplova in komponent ustrezne kategorije iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Pogoji za konverzijo obstoječih dovoljenj iz prejšnjega odstavka so določeni v prilogi A in prilogi B, ki sta sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta 7. točka.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(zagotavljanje podatkov)
Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, si uradna oseba, ki vodi postopek, priskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je pooblastilo izdal slovenski organ.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
5. člen
V 9. in 11. členu se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
6. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »št. 3« nadomesti s črko »C«.
7. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Konverzija obstoječih veljavnih dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II, ki so bila izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), v licenco po Prilogi III iz Uredbe 2042/2003 ali v nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplova in komponent ustrezne kategorije iz 3. člena tega pravilnika se opravi na podlagi vloge imetnika dovoljenja letalskega mehanika tip I in dovoljenja letalskega mehanika tip II. Konverzija se opravi v skladu s pogoji za konverzijo, kot so določeni v prilogi A in prilogi B tega pravilnika.
(2) Licenca iz 3. člena tega pravilnika se ne nadomešča z licenco po Uredbi 2042/2003.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, ki je pretečeno, se mora pred konverzijo obnoviti v skladu z določbo 66.B.120 Priloge III k Uredbi 2042/2003.
(4) Obstoječa dovoljenja letalskega tehnika tehnične priprave in letalskega inženirja tehnične priprave, ki so izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), veljajo do datuma, navedenega v dovoljenju. Šteje se, da oseba, ki ima tako dovoljenje, izpolnjuje zahteve glede izkušenj, ki so določene v 3. točki b) odstavka 145.A.30 člena Priloge II k Uredbi 2042/2003, ne glede na iztek veljavnosti takega dovoljenja.
(5) Usposabljanja in postopki, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), se morajo končati do 31. decembra 2007. Prosilcu za izdajo dovoljenja letalskega mehanika tip II se izda ustrezna licenca po Uredbi 2042/2003 v skladu s pogoji iz priloge B pravilnika.«.
8. člen
(1) Konverzija licenc, izdanih na podlagi zamenjave dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II, izdanih v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), in konverzija licenc, izdanih na podlagi Uredbe 2042/2003 in Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05), za katere ni bilo izdano poročilo o konverziji in poročilo o priznavanju izpita, se opravi v skladu z Uredbo 2042/2003 ter prilogama A in B pravilnika.
(2) Če se pri konverziji iz prejšnjega odstavka ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo licence po določbah Uredbe 2042/2003 in tega pravilnika, se imetnikom določi rok za izpolnitev pogojev za izdajo licence, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če imetnik take licence v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni pogojev, se licenca prekliče, začasno ukine ali se vanjo glede na izpolnjevanje pogojev vpišejo dodatne omejitve.
9. člen
Priloga št. 1 k pravilniku se nadomesti s prilogo A, priloga št. 2 k pravilniku se nadomesti s prilogo B, priloga št. 3 k pravilniku pa se nadomesti s prilogo C.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-167/2007/11-0041201
Ljubljana, dne 22. oktobra 2007
EVA 2007-2411-0067
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti