Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«, stran 13845.

Na podlagi 14. in 48. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št.12/99, 2/01 in 38/04), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij (Uradni list RS, št.29/00, 77/02), 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) so Očinski svet Občine Ljutomer dne 19. 9. 2007, Občinski svet Občine Križevci dne 17. 10. 2007, Občinski svet Občine Razkrižje dne 4. 9. 2007, Občinski svet Občine Sveti Jurij dne 27. 9. 2007, Občinski svet Občine Veržej dne 23. 8. 2007, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat«
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij, Občina Veržej ustanovijo organ skupnega inšpekcijskega nadzora, določijo njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupnega inšpekcijskega nadzora in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupnega inšpekcijskega nadzora za izvrševanje upravnih nalog na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo predstojnika skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
(4) Župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge zadeve, pomembne za nemoteno delo medobčinskega inšpektorata.
SEDEŽ
3. člen
(1) Ime organa skupnega inšpekcijskega nadzora je »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata je na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
(3) Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike. Na zgornjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«, v notranjem krogu pa napis Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, na spodnjem robu pa »Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Sveti Jurij, Veržej«.
NALOGE IN ORGANIZACIJA
4. člen
(1) Medobčinski inšpektorat opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Medobčinski inšpektorat je organiziran kot enovit organ.
(3) Svoje naloge opravlja medobčinski inšpektorat v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, in sicer:
1. zakonom o varnosti cestnega prometa,
2. zakonom o občinskem redarstvu,
3. zakonom o varstvu javnega reda in miru,
4. odloki o občinskih cestah,
5. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,
6. odloki o oglaševanju in reklamiranju,
7. odloki o občinskih taksah,
8. odloki o pokopaliških dejavnostih,
9. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
10. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
11. odloki o oskrbi s pitno vodo,
12. odloki s področja naravne in kulturne dediščine,
13. drugimi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinski inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinski inšpektorat se mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu odloča predstojnik inšpekcije. O izločitvi predstojnika medobčinskem inšpektoratu odloča župan, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
7. člen
(1) Medobčinski inšpektorat vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinskega inšpektorata je predstojnik medobčinskega inšpektorata kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata je uradnik na položaju.
(3) Predstojnik medobčinskega inšpektorata mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj 8 let delovnih izkušenj.
8. člen
(1) Predstojnik medobčinskega inšpektorata odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinskega inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinskega inšpektorata ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinskega inšpektorata.
9. člen
(1) Občina Ljutomer, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež, ima za javne uslužbence medobčinskega inšpektorata status delodajalca.
(2) Župan Občine Ljutomer s statusom delodajalca s soglasjem županov ostalih občin uresničuje do javnih uslužbencev v medobčinskem inšpektoratu pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja (določitev letnega dopusta, dela plače za delovno uspešnost, dodatno delovno uspešnost, ocenjevanje in napredovanje, letni pogovor in drugo).
SREDSTVA ZA DELO
10. člen
(1) Sredstva za delo inšpektorja in druga materialna sredstva v zvezi z inšpekcijskim nadzorom zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Ljutomer                   56,79%
– Občina Križevci                   16,64%
– Občina Razkrižje                   6,30%
– Občina Sveti Jurij                  13,91%
– Občina Veržej                    6,36%.
(2) Sredstva za delo dveh redarjev in druga materialna sredstva v zvezi z redarsko službo zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Ljutomer                     75%
– Občina Križevci                    9,63%
– Občina Razkrižje                   3,64%
– Občina Sveti Jurij                  8,05%
– Občina Veržej                    3,68%.
(3) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje medobčinskega inšpektorata, občine določijo v novem razmerju, če:
– nova občina ali občine pristopijo k medobčinskemu inšpektoratu,
– ob izstopu občine ali občin iz medobčinskega inšpektorata.
11. člen
(1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo medobčinskega inšpektorata, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež v skladu z dogovorom županov občin ustanoviteljic iz 2. člena tega odloka.
(2) Priznane stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za medobčinski inšpektorat in jih za medobčinski inšpektorat vodi občina s statusom delodajalca, si občine ustanoviteljice medobčinskega inšpektorata delijo v razmerju, določenim v 10. členu tega odloka.
VSTOP IN IZSTOP
12. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata.
(3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k medobčinskemu inšpektoratu, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Vse spremembe odloka pa se sprejmejo po enakem postopku kot osnovni odlok.
NALOGE ŽUPANOV
13. člen
Župani občin ustanoviteljic:
– imenujejo predstojnika v 30 dneh po uveljavitvi odloka,
– določijo kadrovski načrt najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi odloka,
– na predlog predstojnika sprejmejo akt o sistemizaciji najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi odloka.
PRIČETEK DELOVANJA
14. člen
(1) Medobčinski inšpektorat začne z delom 1. 1. 2008. Do takrat morajo občine ustanoviteljice zagotoviti sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela.
(2) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat začne z delom, medobčinski inšpektorat prevzame javne uslužbence, zaposlene v Občini Ljutomer, ki so razporejeni na uradniška delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda Občina Ljutomer, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež in ima za javne uslužbence medobčinskega inšpektorata status delodajalca, odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinskemu inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v medobčinskem inšpektoratu, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi Občine Ljutomer.
(5) V primeru, da se ukine Medobčinski inšpektorat, Občina Ljutomer prevzame nazaj javne uslužbence, ki jih je skupni inšpektorat prevzel od Občine Ljutomer ob ustanovitvi. V primeru novo zaposlenih se obveznosti delijo na podlagi 10. člena tega odloka.
15. člen
Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v občinski inšpekciji za Občino Ljutomer, se nadaljujejo v medobčinskem inšpektoratu z dnem začetka njegovega dela.
16. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi tista občina, ki zadnja sprejme odlok, v roku 15 dni po sprejetju.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02/07
Križevci, dne 22. oktobra 2007
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
 
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.
 
Župan
Občine Razkrižje
Stanislav Ivanušič l.r.
 
Župan
Občine Sveti Jurij
Anton Slana l.r.
 
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti