Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5041. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško, stran 13664.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06) je župan Občine Laško dne 10. oktobra 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Laško postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: OPN Občine Laško).
(2) Občina Laško je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Laško (v nadaljevanju: SPRO) in Prostorskega reda Občine Laško (v nadaljevanju: PRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(3) Priprava OPN Občine Laško je nadaljevanje postopka, priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu, ki ga je vodila Občina Laško.
(4) Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem SPRO in PRO, ki so bili začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt in sicer na podlagi določb ZUreP-1 (v okviru katerih oba dokumenta še nista bila javno razgrnjena), nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt kot OPN.
(5) Skladno s 104. členom ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso v nasprotju z ZPNačrt.
(6) Skladno s 95. členom ZPNačrt mora občina sprejeti OPN najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Ocena stanja
(1) Priprava OPN Občine Laško je nadaljevanje postopka, priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu, ki ga je vodila Občina Laško.
(2) Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– program priprave SPRO (Uradni list RS, št. 36/06),
– program priprave PRO (Uradni list RS, št. 54/06),
– prva prostorska konferenca za SPRO (dne 1. 6. 2005) in PRO (dne 1. 6. 2005),
– pridobitev smernic in analiza smernic za SPRO in PRO,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
(3) Za nadaljnji potek priprave OPN Občine Laško se upošteva postopek priprave, določen v 98. členu ZPN. Upoštevajo se tudi pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006, z dne 10. 4. 2007.
(4) OPN Občine Laško bo predstavljal nov temeljni strateški in operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
Razlogi
(5) Razlog za pripravo OPN Občine Laško je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07 (v nadaljevanju: ZPNačrt).
(6) Razlogi za pripravo so tudi na novo preverjene strateške usmeritve prostorskega razvoja Občine Laško ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.
(7) Predloga SPRO in PRO še nista bila javno razgrnjena, zato se po uveljavitvi ZPN nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil tega zakona. Nadaljnji postopek bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
(8) Pravna podlaga za pripravo OPN Občine Laško so poleg ZPNačrta še podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(9) Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je potrebno za pripravo SPRO in PRO Občine Laško izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po odločbi MOP št. 354-09-52/2005 z dne 4. 3. 2005
3. člen
(območje in vsebina prostorskega načrta)
(1) OPN Občine Laško se izdela za celotno območje Občine Laško.
(2) OPN Občine Laško vsebuje strateški in izvedbeni del. Izdela se v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN so urbanistični načrti za naselja Laško in Rimske Toplice ter po potrebi tudi drugi. (v nadaljevanju: UN).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPN Občine Laško se smiselno upoštevajo študije, analize in strokovne podlage, izdelane in uporabljene v postopku priprave SPRO in PRO.
(2) Izdelava variantnih rešitev za OPN Občine Laško ni potrebna.
5. člen
(roki in postopek priprave OPN)
Začetek priprave OPN
(1) Postopek priprave OPN Občine Laško se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam v 7 dneh od dneva objave.
Osnutek OPN
(2) Občina pripravi osnutek OPN Občine Laško z vsemi strokovnimi podlagami v 90 dneh.
Dopolnjen osnutek OPN
(3) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora občina dopolni osnutek OPN Občine Laško in okoljsko poročilo v 40 dneh.
(4) Občina za dopolnjen osnutek OPN Občine Laško zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN Občine Laško pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(5) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.
Usklajevanje smernic
(6) Če občina zaradi smernic nosilcev urejanja prostora ne more uskladiti osnutka OPN Občine Laško, o tem obvesti ministrstvo, ki najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom OPN Občine Laško.
Sodelovanje javnosti
(7) Občina mora v postopku priprave OPN Občine Laško omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način.
(8) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN Občine Laško in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(9) Občina preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPN Občine Laško in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve ter ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnice ali lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve v 15 dneh po sprejetju stališča.
Potrditev predloga OPN
(10) Občina pripravi predlog OPN Občine Laško na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti v 30 dneh po sprejetju stališča in ga pošlje ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v 7 dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh podajo mnenje, ali predlog OPN Občine Laško upošteva njihove smernice.
(11) V roku 21 dni pripravi svoje mnenje tudi ministrstvo, ki preveri ali je vsebina predloga OPN Občine Laško pripravljena skladno z določili 39. do 45. ZPNačrt, ali temelji na prikazu stanja prostora in ali upošteva usmeritve in določitve državnih prostorskih aktov.
(12) Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN Občine Laško na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Občine Laško skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(13) Minister v 75 dneh od prejema predloga OPN Občine Laško s sklepom potrdi predlog OPN Občine Laško, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane, oziroma če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(14) V nasprotnem primeru ministrstvo v istem roku vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga s sklepom, ki ga sprejme v 30 dneh.
Sprejem OPN
(15) OPN Občine Laško sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim je slednja potrdila predlog OPN v roku 30 dni.
Veljavnost rokov in faz
(16) Navedeni roki so okvirni.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve pri pripravi OPN se bodo pridobivale na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Laško in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge,
– strokovnih podlag, izdelanih v postopku priprave SPRO in PRO,
– smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO.
7. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora, ki so dali smernice in podajo mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice in strokovne podlage za SPRO in PRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora). Ti so:
+--------+-----------------------------------------------------+
|1.   |ADRIAPLIN d.o.o.                   |
|    |Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|2.   |Elektro Celje d.d.                  |
|    |Vrunčeva 2a, 3000 Celje               |
+--------+-----------------------------------------------------+
|3.   |Elektro Turnšek d.o.o.                |
|    |Mariborska cesta 86, 3000 Celje           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|4.   |ELES d.o.o.                     |
|    |Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|5.   |ELSTIK d.o.o.                    |
|    |Novi dom 4, 1430 Hrastnik              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|6.   |Geoplin plinovodi d.o.o.               |
|    |Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720       |
|    |1001 Ljubljana                    |
+--------+-----------------------------------------------------+
|7.   |HSE Invest d.o.o.,                  |
|    |PE Medvode                      |
|    |Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|8.   |JP Komunala Laško                  |
|    |Podšmihel 1e, 3270 Laško               |
+--------+-----------------------------------------------------+
|9.   |Pivovarna Laško d.d.                 |
|    |Trubarjeva 28, 3270 Laško              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|10.   |Telekom Slovenije PE Celje,             |
|    |Lava 1, 3000 Celje                  |
+--------+-----------------------------------------------------+
|11.   |WTE Projektna družba Laško              |
|    |Podšmihel 1e, 3270 Laško               |
+--------+-----------------------------------------------------+
|12.   |Ministrstvo za gospodarstvo             |
|    |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|13.   |Ministrstvo za kmetijstvo,              |
|    |gozdarstvo in prehrano                |
|    |Dunajska 58, 1000 Ljubljana             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|14.   |Ministrstvo za kulturo                |
|    |Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|15.   |Ministrstvo za obrambo,               |
|    |Direktorat za obrambne zadeve,            |
|    |Sektor za civilno obrambo,              |
|    |Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|16.   |Ministrstvo za obrambo,               |
|    |Uprava RS za zaščito in reševanje          |
|    |Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|17.   |Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO       |
|    |Urad za okolje                    |
|    |Vojkova 1b, 1001 Ljubljana              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|18.   |Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO       |
|    |Urad za upravljanje z vodami             |
|    |Vojkova 1b, 1001 Ljubljana              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|19.   |Ministrstvo za okolje in prostor           |
|    |Urad za prostorski razvoj              |
|    |Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|20.   |Ministrstvo za promet                |
|    |Langusova 4, 1000 Ljubljana             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|21.   |Ministrstvo za zdravje                |
|    |Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|22.   |Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO       |
|    |Sektor za varstvo narave               |
|    |Vojkova 1b, 1000 Ljubljana              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|23.   |Občina Hrastnik                   |
|    |Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik            |
+--------+-----------------------------------------------------+
|24.   |Občina Radeče                    |
|    |Ul. Milana Majcna 1, Radeče             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|25.   |Občina Sevnica                    |
|    |Glavni trg 19a, 8290 Sevnica             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|26.   |Občina Šentjur                    |
|    |Mestni trg 10, 3230 Šentjur             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|27.   |Občina Žalec                     |
|    |Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|28.   |Zavod RS za varstvo narave              |
|    |Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|29.   |Zavod RS za varstvo narave,             |
|    |OE Celje                       |
+--------+-----------------------------------------------------+
|30.   |Zavod za gozdove Slovenije,             |
|    |OE Celje                       |
|    |Ljubljanska 13, Celje                |
+--------+-----------------------------------------------------+
|31.   |Zavod za ribištvo Slovenije,             |
|    |OE Celje,                      |
|    |Župančičeva 9, 1000 Ljubljana            |
+--------+-----------------------------------------------------+
|32.   |Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE  |
|    |Celje                        |
+--------+-----------------------------------------------------+
(2) Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
(3) Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPN podajo mnenje k predlogu OPN v 30 dneh od prejema vloge Ministrstva za okolje in prostor. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN Laško)
Finančna sredstva za pripravo OPN Občine Laško in pripravo strokovnih podlag so zagotovljena v proračunu Občine Laško.
9. člen
(veljavnost sklepa)
(1) Sklep o začetku priprave OPN Občine Laško začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Občina Laško pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
Št. 35003-3/2005
Laško, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občine Laško
Franci Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti