Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5058. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«, stran 13686.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB1), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 56. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) in Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Železniki (UVG, št. 25/99 in Uradni list RS, št. 96/01) sta Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 26. 9. 2007 in Občinski svet Občine Železniki na 7. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija in vodenje, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njunih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Cerkno in Občina Železniki ustanovita organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar sta pristojna občinska sveta, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
Župana imenujeta in razrešujeta predstojnika medobčinskega inšpektorata, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinske uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinskega inšpektorata.
3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN CERKNO IN ŽELEZNIKI (v nadaljnjem besedilu: medobčinski inšpektorat).
Sedež medobčinskega inšpektorata je v Občini Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike. Ob zgornjem robu žiga je napis »Medobčinski inšpektorat«, na spodnjem robu pa »občin Cerkno in Železniki«.
Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico in značko, katerih obliko in vsebino predpišeta župana občin ustanoviteljic.
4. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občini ustanoviteljici urejata zadeve iz svoje pristojnosti.
Svoje naloge opravlja medobčinski inšpektorat v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski in redarski nadzor ter odreja ukrepe po postopku in v mejah pooblastil, ki jih določa zakon.
5. člen
Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic medobčinskega inšpektorata.
Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z veljavnimi zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi obeh občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinski inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve predstojnika medobčinskega inšpektorata pa o stvari tudi odloči.
7. člen
Medobčinski inšpektorat vodi predstojnik, ki ga izmed tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občin ustanoviteljic, soglasno imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic.
Pogoji za zasedbo ostalih delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
8. člen
Predstojnik medobčinskega inšpektorata odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu te občine, za delo medobčinskega inšpektorata v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
Predstojnik medobčinskega inšpektorata predstavlja medobčinski inšpektorat, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinskega inšpektorata.
Predstojnik medobčinskega inšpektorata sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi ter v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določita župana občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v medobčinskem inšpektoratu.
9. člen
Občina, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež, ima za javne uslužbence medobčinskega inšpektorata status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic oziroma predstojnik medobčinskega inšpektorata na podlagi njunega pooblastila.
10. člen
Sredstva za delo medobčinskega inšpektorata in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Cerkno 42,00% (5.014 prebivalcev na dan 31. 12. 2006),
– Občina Železniki 58,00% (6.884 prebivalcev na dan 31. 12. 2006).
11. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja svoje delo v prostorih obeh občinskih uprav občin ustanoviteljic, ki zagotovita potrebno opremo in prostor v času delovanja v posamezni občini ustanoviteljici.
Administrativna dela za posamezno občino ustanoviteljico opravlja vsaka posamezna občina ustanoviteljica.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja, stroške dela in druge stroške delovanja medobčinskega inšpektorata, si občini ustanoviteljici medobčinskega inšpektorata delita v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
12. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja tako, da se zagotovi delovanje inšpektorja na območjih občin ustanoviteljic v naslednjem razmerju ur v tednu:
– Cerkno             16 ur,
– Železniki           24 ur.
Predstojnik medobčinskega inšpektorata se z občinama ustanoviteljicama dogovori o obvezni prisotnosti na sedežu posamezne občine ustanoviteljice. Uradne ure delovanja na sedežu posamezne občine ustanoviteljice se objavijo na sedežih občin ustanoviteljic.
13. člen
Medobčinski inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt medobčinskega inšpektorata, ki ga na podlog predstojnika medobčinskega inšpektorata določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež.
Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za medobčinski inšpektorat v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinskega inšpektorata je informativna priloga k njunima proračunoma.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinskega inšpektorata je njen predstojnik.
14. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda županoma občin soustanoviteljic.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata.
15. člen
Najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določita župana kadrovski načrt in najkasneje v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujeta predstojnika medobčinskega inšpektorata.
Predstojnik medobčinskega inšpektorata sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu najkasneje v tridesetih dneh po imenovanju.
Za delovno mesto občinskega inšpektorja se objavi javni natečaj.
16. člen
Medobčinski inšpektorat prične z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela, prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0611-0002/2007
Cerkno, dne 29. septembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
Št. 015-13/07-003
Železniki, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti