Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5049. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice, stran 13672.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. seji dne 22. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju občina), ki so v lokalnem javnem interesu.
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine.
3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v občini,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
4. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem kulturnih programov naslednje kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občani,
– druge vsebine s področja kulture.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
3. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev
5. člen
Občina za kulturne programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javna razpis. Razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu Razgledi, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 3. člena),
– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
7. člen
Na podlagi prijav na javna razpis Odbor za družbene dejavnosti izbere kulturne programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisijo sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora za družbene dejavnosti in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.
8. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge Odbor za družbene dejavnosti obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov odbora.
Odbor za družbene dejavnosti pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje kulturnih programov.
9. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem kulturnih programov. Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županji občine v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku 15 dni od prejema ugovora.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in sklepa o izbiri.
10. člen
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za kulturne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva.
Izvajalci kulturnih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
12. člen
Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati in ga je potrdil občinski svet.
4. Merila
13. člen
Osnova za obseg sofinanciranje kulturnih programov so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine in Letnega programa kulture. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti so specificirana v prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika.
14. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0023/2007-8
Šmarješke Toplice, dne 22. oktobra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti