Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 13650.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB-5) v povezavi z določbo 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. seji dne 23. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97) se beseda »vzgojno-varstveni« nadomesti z besedo »vzgojno-izobraževalni« v vseh oblikah sklanjatve.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Vrtci poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
Vrtec Anice Černejeve:
Ime: Vrtec Anice Černejeve.
Sedež: Kajuhova ulica 5, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5,
– Enota vrtca Luna, Ljubljanska cesta 48,
– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, z oddelkoma:
   – Hribček, Vegova ulica 1,
   – Bolnišnica, Oblakova ulica 5.
 
Vrtec Tončke Čečeve:
Ime: Vrtec Tončke Čečeve.
Sedež: Mariborska cesta 43, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Gaberje, Mariborska cesta 43 a,
– Enota vrtca Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 38,
– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10, z oddelkoma:
   – Ljubečna, Kocbekova cesta 27,
   – Aljažev hrib, Celestinova ulica 1/a.
 
Vrtec Zarja:
Ime: Vrtec Zarja.
Sedež: Zagajškova ulica 8, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Živ – žav, Zagajškova ulica 8, z oddelkom:
   – Čira – čara, Škapinova ulica 6a,
– Enota vrtca Iskrica, Pucova ulica 3,
– Enota vrtca Ringa raja, Nušičeva ulica 2c.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
3. člen
V 10. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Dejavnost vrtcev po standardni klasifikaciji dejavnosti je P/ 85.100 Predšolska vzgoja.«
– četrti odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Druge dejavnosti, ki jih vrtec opravlja so:
I/ 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I/ 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
M/ 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
P/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
S/ 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
4. člen
V 15. členu se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Svet vrtca šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.«
– v tretjem odstavku besedilo spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca se v svet vrtca voli izmed vseh delavcev vrtca, in sicer: dva izmed strokovnih delavcev in enega izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.«
5. člen
V 16. členu se
– v osmi alinei besedilo spremeni tako, da se spremenjeno glasi: «obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«
– v deseti alinei besedilo spremeni tako, da se spremenjeno glasi: »sprejema letno poročilo in finančni načrt zavoda«;
– v petnajsti alinei besedilo spremeni tako, da se spremenjeno glasi: »odloča o zadolževanju javnega zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljice«;
6. člen
V 23. členu se
dodata novi alinei, ki se glasita:
– »skladno z zakonom ali na zahtevo ustanoviteljice zagotavlja ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njenih pravic, obveznosti in pristojnosti do vrtca in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo želela biti ustanoviteljica seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v vrtcu«;
– »zagotavlja pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da na sedežu vrtca in dislociranih enotah zagotovi vpogled v dokumentacijo in prostore vrtca, s ciljem preveritve gospodarne rabe oziroma uporabe sredstev ustanovitelja in kvalitete izvajanja dejavnosti iz tega odloka«.
7. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljskega izpita, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj štiri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju. Rok za prijavo kandidatov traja 10 dni, šteto od dneva po dnevu zadnje javne objave razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja v sredstvih javnega obveščanja. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje Mestne občine Celje kot ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
Mestna občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor, mestna občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
8. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja v istem zavodu največ dvakrat.«
9. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora«.
10. člen
V 29. členu se v peti alinei drugega odstavka črta besedilo: »in pomočnika ravnatelja«.
11. člen
V 33. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»V vrtcu ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
12. člen
V 36. členu se
– prvi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi: »Vrtec pridobiva sredstvo za delo skladno z zakonom iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev ter iz drugih virov (sponzorstvo, donatorstvo).«
– v drugem odstavku črta prvi stavek.
13. člen
Ta Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravnatelji vrtcev morajo zagotoviti, da sveti vrtcev v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega Odloka razpišejo volitve v svete vrtcev in jih izvedejo najkasneje v roku 120 dni od dneva uveljavitve tega Odloka.
Dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev predstavnikov v svetih vrtcev preneha mandat dotedanjim predstavnikom v svetih vrtcev.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe 7. člena tega Odloka začno uporabljati po izteku mandatov sedanjim ravnateljem vrtcev.
Dejavnosti zavodov, usklajene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07), veljajo od 1. 1. 2008.
Št. 60200-0013/1996
Celje, dne 23. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti