Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2006, stran 13676.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. in 99. člena in 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 8. redni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2006 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
+-------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|I.    |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)   |   242.070|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |Tekoči prihodki (70+71)        |   82.519|
+----------+--------------------------------------+------------+
|70    |Davčni prihodki (700+703+704+706)   |   67.890|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    |   57.296|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |703 Davki na premoženje        |    8.960|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |    1.634|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |706 Drugi davki            |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|71    |Nedavčni prihodki           |   14.629|
|     |(710+711+712+713+714)         |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    2.479|
|     |premoženja              |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     234|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |712 Denarne kazni           |     91|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    2.484|
|     |storitev               |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |    9.341|
+----------+--------------------------------------+------------+
|72    |Kapitalski prihodki (720+721+722)   |    8.176|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    7.556|
|     |sredstev               |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog     |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |     620|
|     |nematerialnega premoženja       |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|73    |Prejete donacije (730+731)      |      0|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine    |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|74    |Transferni prihodki          |   151.375|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |   129.876|
|     |javnofinančnih institucij       |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   21.499|
|     |proračuna               |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|II.    |Skupaj odhodki(40+41+42+43)      |   251.698|
+----------+--------------------------------------+------------+
|40    |Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) |   87.625|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   33.599|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za     |    5.486|
|     |socialno varnost           |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |   48.540|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |403 Plačila domačih obresti      |      0|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |409 Sredstva, izločena v rezerve   |      0|
+----------+--------------------------------------+------------+
|41    |Tekoči transferi (410+411+412+413)  |   84.000|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |410 Subvencije            |    3.565|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |411 Transferi posameznikom in     |   18.019|
|     |gospodinjstvom            |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizac. |   13.348|
|     |in ustanovam             |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi   |   49.068|
+----------+--------------------------------------+------------+
|42    |Investicijski odhodki (420)      |   68.303|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih     |   68.303|
|     |sredstev               |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|43    |Investicijski transferi (430)     |   11.770|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |430 Investicijski transferi      |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim  |     471|
|     |in fizičnim osebam          |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |432 Investicijski transferi      |   11.299|
|     |proračunskim uporabnikom       |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|III.   |Proračunski presežek (primanjkljaj)  |      |
|     |(I. – II.)              |      |
|     |(Skupaj prihodki minus skupaj     |      |
|     |odhodki)               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|                         |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|75    |Prejeta vračila danih posojil in   |      0|
|IV.    |prodaja kapitalskih deležev (750+751) |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil   |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|44 V.   |Dana posojila in povečanje      |      0|
|     |kapitalskih deležev (440+441)     |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |440 Dana posojila           |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VI.    |Prejeta minus dana posojila in    |      |
|     |spremembe kapitalskih deležev (IV. – |      |
|     |V.)                  |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VII.   |Skupni presežek (primanjkljaj)    |    9.628|
|     |prihodki minus odhodki ter saldo   |      |
|     |prejetih in danih posojil (I. + IV.) |      |
|     |– (II. + V.)             |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|50 VIII. |Zadolževanje (500)          |    9.305|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |500 Domače zadolževanje        |    9.305|
+----------+--------------------------------------+------------+
|55 IX.  |Odplačila dolga (550)         |      0|
+----------+--------------------------------------+------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|X.    |Neto zadolževanje (VIII.-IX.)     |    9.305|
+----------+--------------------------------------+------------+
|XI.    |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na  |    –323|
|     |računih (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |      |
|     |– (II.+V.+IX.)            |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega  |    2.297|
|leta                       |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– Od tega presežek finančne izravnave iz     |      |
|preteklega leta                 |      |
+-------------------------------------------------+------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računu konec leta 2006 v višini 2.297.382,31 SIT se vključi v proračun Občine Velika Polana za leto 2007 kot prenesena sredstva.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-8/07 OS
Velika Polana, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti