Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje, stran 13651.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB-5) v povezavi z določbo 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. seji dne 23. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04 in 82/04) se v 2. členu pri Osnovni šoli Ljubečna sedež spremeni tako, da se spremenjen glasi: »Kocbekova cesta 40a, Ljubečna«.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
P/85.200    Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.5     Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje
P/85.100    Predšolska vzgoja
I/56      Dejavnost strežbe jedi in pijač
R /90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.110    Obratovanje športnih objektov
R/ 93.190    Druge športne dejavnosti
Dejavnosti Osnovne šole Glazija po standardni klasifikaciji
so še:
I/55.90     Dejavnost dijaških domov in študentskih
        domov ter druge nastanitve
Q/86.909    Druge zdravstvene dejavnosti
I/ 55.209    Druge nastanitve za krajši čas«
3. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice
– trije predstavniki delavcev zavoda
– trije predstavniki staršev«.
4. člen
V 17. členu se
v osmi alinei besedilo spremeni tako, da se spremenjeno glasi: »obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev«;
v deseti alinei besedilo spremeni tako, da spremenjeno glasi: »sprejema letno poročilo in finančni načrt zavoda«;
v petnajsti alinei besedilo spremeni tako, da spremenjeno glasi: »odloča o zadolževanju javnega zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja«.
5. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj štiri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju. Rok za prijavo kandidatov traja 10 dni, šteto od dneva po dnevu zadnje javne objave razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja v sredstvih javnega obveščanja. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora
– mnenje Mestne občine Celje kot ustanoviteljice
– mnenje sveta staršev.
Mestna občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, mestna občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
6. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja v istem zavodu največ dvakrat.«
7. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora«.
8. člen
V 30. členu se v peti alinei drugega odstavka črta besedilo: »in pomočnika ravnatelja«.
9. člen
V 37. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»V zavodu ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
10. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravnatelji zavodov morajo zagotoviti, da sveti zavodov v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka razpišejo volitve predstavnikov delavcev v svete zavodov in jih izvedejo najkasneje v roku 120 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
Dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev predstavnikov delavcev v svetih zavodov preneha mandat dotedanjim predstavnikom delavcev v svetih zavodov.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe 4. člena tega odloka začno uporabljati po izteku mandatov sedanjim ravnateljem zavodov.
Dejavnosti zavodov, usklajene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07), veljajo od 1. 1. 2008.
Št. 60300-17/1996
Celje, dne 23. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti