Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5060. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2007, stran 13689.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99), je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v EUR
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    4.510.300|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    3.277.838|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    2.716.715|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    2.367.153|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     262.168|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     87.394|
|    |storitve              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     561.123|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     71.941|
|    |od premoženja            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      7.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     455.058|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     27.124|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |     536.759|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     234.222|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |     302.537|
|    |neopred. dolgoročnih sredstev    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     490.404|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |     490.404|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     205.299|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |782 Prejeta sredstva iz proračuna  |     205.299|
|    |EU za strukturno politiko      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    4.474.416|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    1.250.015|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     215.829|
|    |zaposlenim             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     34.119|
|    |socialno varnost          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     982.395|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     13.979|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |      3.693|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    1.255.914|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije           |     30.038|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     610.942|
|    |gospodinjstvom           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     223.630|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     391.304|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    1.802.199|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    1.802.199|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     166.288|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     52.435|
|    |in fizičnim osebam, ki niso prorač. |        |
|    |upor.                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     113.853|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |     35.884|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |        0|
|    |privatizacije            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev  |        0|
|    |in naložb              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        0|
|    |naslova privatizacije        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja |        0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah  |        |
|    |jav.prava, ki imajo premoženje v  |        |
|    |svoji lasti             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |     35.884|
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     35.884|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |     35.884|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |        0|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
|    |– ali 0 ali +            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –35.884|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |     –35.884|
|    |IX.)                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |        |
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo     |  – ali 0 ali +|
+--------+------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-51/2007
Žiri, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti