Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5062. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črna na Koroškem, stran 13691.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Črna na Koroškem
1. člen
V Statutu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 – uradno prečiščeno besedilo), se v celotnem besedilu statuta pred besedo »samoupravna« doda beseda »temeljna« v ustreznem sklonu in številu.
V celotnem besedilu statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 2. členu se naslov pod zaporedno številko VII. spremeni tako, da se glasi: »Vaška skupnost Šmelc.«
VII. točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Območje vaške skupnosti Šmelc obsega del naselja Podpeca, in sicer hišne številke: 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a in 78.
V 2. členu se za številko VII. doda nova zaporedna št. VIII. z naslovom »Vaška skupnost Topla«.
VIII. točka 2. člena se glasi: »Območje vaške skupnosti Topla obsega hišne številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11.«
3. člen
V 4. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče ter osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine, če tako določa zakon.«
4. člen
V 7. členu se pod točko 8 doda nova peta alineja, ki se glasi: »Določa občinski program športa.«
V 7. členu se pod točko 10 doda šesta alineja, ki se glasi: »Zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah.«
V 7. členu se v drugi alineji pod točko 12 beseda »kazen« nadomesti z besedo »globa«.
5. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku za dvopičjem za besedo »so« črta besedilo »komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo«.
6. člen
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in pristojnosti. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razreši župan.«
7. člen
V 16. členu v drugem odstavku se v sedemnajsti alineji za besedo razrešuje črta besedilo »člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo.«
V 16. členu v drugem odstavku se črta dvaindvajseta alineja.
8. člen
V 17. členu v četrtem odstavku se za besedo »enote« črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«.
9. člen
V 25. členu se črta peta alineja.
10. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:
»(1) Odbor za gospodarstvo in razvoj obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem, zlasti pa:
– spremlja gospodarske tokove v gospodarstvu,
– predlaga delitev denarne pomoči za razvoj podjetništva in turizma,
– sodeluje z nosilci gospodarske dejavnosti,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.
(2) Odbor šteje 7 članov.«
11. člen
Za 27.a členom se doda nov 27.b člen, ki se glasi:
»(1) Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta s področja planiranja in gospodarjenja z okoljem in nepremičnim premoženjem občine, ter oblikuje svoje stališče in podaja predloge v sprejem občinskemu svetu, zlasti pa:
– obravnava in daje predloge v zvezi s prodajo občinskega nepremičnega premoženja,
– obravnava vzdrževanje ter izgradnjo občinske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste ter druge javne površine),
– oblikuje predloge s področja varstva okolja,
– oblikuje in sodeluje pri pripravi prostorske dokumentacije,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.
(2) Odbor šteje 7 članov.«
12. člen
Za 27.b členom se doda nov 27.c člen, ki se glasi:
»(1) Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge in stališča javnih zavodov s področja šolstva, otroškega varstva in zdravstva ter podaja predloge v sprejem občinskemu svetu, zlasti pa:
– pripravi letni program športa, ki ga potrdi občinski svet;
– seznani se z delitvijo enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom in dodelitvijo pomoči novorojenčkom;
– obravnava vsa vprašanja s področja športa in kulture;
– sodeluje z društvi s področja družbene dejavnosti;
– spremlja stanje zdravstva, zobozdravstva in lekarništva v občini;
– obravnava problematiko s področja predšolske in šolske vzgoje;
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.
(2) Odbor šteje 7 članov.«
13. člen
Za 27.c členom se doda nov 27.č člen, ki se glasi:
»(1) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja obravnava vse predloge in stališča s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so v pristojnosti občine. Pripravlja svoje pripombe in stališča, ter podaja predloge občinskemu svetu v sprejem, zlasti pa:
– obravnava predloge razvoja podeželja;
– obravnava predloge delitve denarne pomoči s področja kmetijstva;
– obravnava predloge razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini;
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.
(2) Odbor šteje 5 članov.«
14. člen
Za 27.č členom se doda nov 27.d člen, ki se glasi:
»(1) Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima 5 članov. Komisija obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika občine, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine.
(2) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika občinskega sveta ter njuno obvezno razlago.
(3) Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.«
15. člen
Za 27.d členom se doda nov 27.f člen, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje predsednika delovnega telesa občinskega sveta. Člani delovnega telesa občinskega sveta pa imenujejo namestnika predsednika.«
16. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »potrdilo občinske volilne komisije« nadomesti z besedilom »poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja«.
V tretjem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: »Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega stavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana upravlja najstarejši član občinskega sveta.«
17. člen
34. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
(3) Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju dela podžupana odloči občinski svet.
(4) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
(5) Če podžupan opravlja funkcijo župana nima glasovalne pravice na seji občinskega sveta.
V primeru odsotnosti župana, ima podžupan, ki vodi sejo občinskega sveta, glasovalno pravico.«
18. člen
V 35. členu se črta tretja alineja.
V 35. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom: »tajnika občinske uprave pa se vabi, če je potrebno«.
19. člen
V 39. členu se črta tretji stavek prvega odstavka.
20. člen
K 45. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.«
21. člen
V 51. členu se besedilo »s predpisom ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »z uredbo vlade«.
22. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za besedo »ima« doda beseda »lahko«.
23. člen
V 58. členu se črta zadnji odstavek.
24. člen
K 62. členu se v drugem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 500 €, so veljavni le ob soglasju župana.«
25. člen
V 63. členu se v petem odstavku črta besedilo »člana občinskega sveta«.
26. člen
V 89. členu se doda deveta alineja, ki se glasi:
»– organizira pokopališko in pogrebno dejavnost.«
27. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2007
Črna na Koroškem, dne 15. oktobra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti