Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5051. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta, stran 13675.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 22. oktobra 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta
1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 1. 2008 dalje:
                               v €
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|  Starostna skupina  | Cena programa | Cena programa za |
|     otrok     |         |    starše    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|1–3 leta        |   420,00   |    384,00    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|3–6 let        |   303,00   |    275,00    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za program v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).
Cena programa za starše velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Šmarješke Toplice.
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,5 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva dejanska odsotnost dni v mesecu.
3. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo oziroma rezervacijo v primeru, ko gre za napovedano najmanj enomesečno neprekinjeno odsotnost otroka in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
To pravico lahko v breme proračuna Občina Šmarješke Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v naši občini, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če je skladno z določitvami teh občin le-to možno uveljavljati.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni lahko starši uveljavljajo rezervacijo v višini 30% njim določenega prispevka plačila programa vrtca otrok. Vloga za rezervacijo s priloženim zdravniškim potrdilom oziroma izvidi specialističnih preiskav se odda na Občino Šmarješke Toplice, v mesecu, ko nastane odsotnost.
6. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen, enaka. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč, dodatni materialni stroški), krije občina.
7. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora občina zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
8. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu.
9. člen
Poslovni čas vrtca je 9 ur. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se staršem obračuna v vrednosti 4,20 €. Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu po poslovnem času.
10. člen
Ta sklep začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-0023/2007-6
Šmarješke Toplice, dne 22. oktobra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti