Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5048. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice, stran 13670.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1) ter 17. in 72. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 22. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe v Občini Šmarješke Toplice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami opredeljenimi v tem odloku se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Gospodarske lokalne javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Občine Šmarješke Toplice se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. urejanje in čiščenje javnih površin.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
1. opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice,
2. upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oglaševanje,
5. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
Vzdrževanje občinskih javnih cest se v delu, ki se nanaša na izvajanje obnovitvenih del na občinskih javnih cestah, ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne šteje za gospodarsko javno službo in se oddaja v izvedbo skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Vzdrževanje občinskih javnih cest, ki se nanaša na redna vzdrževalna dela, se zagotavlja skladno s 5. členom tega odloka.
Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da izraz »upravljanje in urejanje« pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
Po potrebi lahko občinski svet v skladu z zakonom določi s posebnimi odloki tudi druge dejavnosti, ki se na območju Občine Šmarješke Toplice opravljajo v obliki gospodarske javne službe. S takimi odloki za vsako dejavnost opredeli tudi obliko in način zagotavljanja dejavnosti.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Šmarješke Toplice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
a) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
b) S podelitvijo koncesije:
1. opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice,
2. upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
3. vzdrževanje občinskih javnih cest,
4. urejanje javne razsvetljave,
5. oglaševanje,
6. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
Ne glede na določitev oblik v katerih se zagotavlja posamezna gospodarska javna služba v skladu s prejšnjim odstavkom se izjemoma, če je to utemeljeno z javnim interesom, z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe lahko določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
6. člen
Občina Šmarješke Toplice skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovno tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za lokalne gospodarske javne službe opredeljene s tem odlokom ustanovi svet uporabnikov Občine Šmarješke Toplice, ki ga imenuje občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Izvajanje dejavnosti, ki jih ta odlok določa kot gospodarske javne službe, se opravlja v skladu z dosedanjimi predpisi za posamezno vrsto gospodarske javne službe, in sicer do izteka že sklenjenih pogodb. Če ta odlok posamezne gospodarske javne službe ne ureja drugače, kot to določajo že sprejeti predpisi, se izvajanje takšne gospodarske javne službe v celoti nadaljuje v skladu s temi predpisi in na njihovi podlagi sklenjenimi pogodbami.
Na področjih, kjer posebna pogodba iz kateregakoli razloga pogodba ni bila sklenjena, se izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja na dosedanji način do začetka izvajanja dejavnosti na podlagi ustreznega odloka, sprejetega skladno s tem odlokom.
10. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Šmarješke Toplice preneha uporabljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-23/2007-3
Šmarješke Toplice, dne 22. oktobra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti