Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5056. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor, stran 13683.

Na podlagi 41.b in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04), 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) sta Občinski svet Občine Vransko na 6. redni seji dne 15. 10. 2007 in Občinski svet Občine Tabor na 8. redni seji dne 19. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javna služba pomoč družini na domu vsebuje izvajanje storitev socialne oskrbe na domu in mobilne pomoči (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se podrobneje določajo predmet, pogoji, merila in postopki podeljevanja koncesije za opravljanje javne službe, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje in odvzem koncesije.
3. člen
Koncedent, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju: zakon) in tem odlokom, je Občina Vransko in Občina Tabor, ki lahko podeli koncesijo za izvajanje javne službe za območje celotne Občine Vransko oziroma Občine Tabor ali za njuno posamezno območje.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe po zakonu, na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisih in tem odloku, ter je izbrana za opravljanje javne službe na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki javne službe so upravičenci, opredeljeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Odloku o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor.
II. PREDMET KONCESIJE
4. člen
Predmet koncesije je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko javna služba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Javna služba obsega storitve, navedene v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Odloku o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
5. člen
Javno službo na območju Občine Vransko in Občine Tabor lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje javne službe,
– da bo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, zaposlil tudi neposredne izvajalke- negovalke, ki so to delo opravljale na območju občine pri zadnjem izvajalcu,
– da ima izdelan ustrezen program dela za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
6. člen
Ponudnik za podelitev koncesije mora o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena predložiti naslednja dokazila:
– izjavo ponudnika o registraciji pri pristojnem organu,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom predvidenih zaposlenih kadrov in dokazilo o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri ponudniku,
– izjavo ponudnika o zaposlitvi socialnih oskrbovalcev/oskrbovalk na domu, ki so delo opravljale pri zadnjem izvajalcu javne službe,
– podroben program dela izvajanja javne službe za čas podelitve koncesije, iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja javne službe,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ni krajši od enega leta,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje) ali uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov,
– dokazila o opremi za izvajanje javne službe, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Koncedent lahko v javnem razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora ponudnik priložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev oziroma odloči, da od ponudnikov določenih zgoraj navedenih dokazil ne bo zahteval.
Koncedent lahko koncesionarju omogoči tudi poznejše izpolnjevanje določenih pogojev in način njihove izpolnitve, kar se navede v javnem razpisu.
IV. MERILA ZA IZBOR
7. člen
Pri izbiri koncesionarja se lahko upoštevajo naslednja merila:
– cena neposredne socialne oskrbe/efektivno uro,
– cena vodenja in koordinacije javne službe/mesec,
– program dela,
– ocena tehničnih sredstev in opreme,
– reference ponudnika,
– izobrazbena struktura ponudnika,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja, za katero bo podeljena koncesija,
– ocena finančnih pogojev, ki jih ponudnik lahko zahteva od koncedenta v javnem razpisu.
Koncedent v javnem razpisu z razpisno dokumentacijo o podelitvi koncesije natančno določi vrednost posameznega merila za izbor.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
8. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa po postopku, ki ga določata zakon in Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z zakonom, Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva in določili Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor,
– storitve, ki so predmet koncesije,
– obseg posamezne storitve,
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje določene storitve,
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno območje,
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami,
– čas odpiranja ponudb,
– rok za prijavo na javni razpis,
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
9. člen
Rok, določen za prijavo na razpis, mora ponudnikom omogočiti pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od roka, predpisanega z zakonom.
10. člen
Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in zainteresiranim ponudnikom na zahtevo razpisno dokumentacijo tudi predati.
11. člen
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.
12. člen
Za pregled in presojo prispelih ponudb koncedent imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), od katere mora biti vsaj en član zaposlen pri koncedentu.
13. člen
Komisija odpre prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih zahtev, organ, pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom zavrže.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija mnenje Socialne zbornice, ki mora mnenje podati v roku 20 dni od prejema pisne zahteve komisije, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
Komisija najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije.
14. člen
Koncesijo z upravno odločbo podeli pristojen občinski organ.
Občinski organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku ali ponudnikom in določi čas trajanja koncesije v skladu z javnim razpisom in zavrne neuspešne ponudbe.
V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo in rok za izpolnitev nekaterih pogojev, za katere Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva določa, da se lahko izpolnijo po predložitvi ponudbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
VI. SKLENITEV IN IZVAJANJE KONCESIJSKE POGODBE
15. člen
Koncedent po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi predlog pogodbe o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju v roku 30 dni po vročitvi odločbe.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta podpišeta župana.
16. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja o izvajanju koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
17. člen
Koncedent in koncesionar skleneta pisno pogodbo v roku, ki je določen z odločbo o podelitvi koncesije, najkasneje pa v 60 dneh od vročitve odločbe o podelitvi koncesije.
Če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, koncedent z odločbo koncesijo odvzame.
18. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 10 let.
Koncesija se na predlog koncesionarja lahko podaljša samo enkrat in največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesijske pogodbe vložiti najmanj eno leto pred iztekom koncesijske pogodbe.
Koncedent koncesijo podaljša z odločbo, v kateri določi čas podaljšanja koncesije, če je ta možnost predvidena v koncesijski pogodbi in če ugotovi, da na območju izvajanja storitve še obstajajo potrebe po storitvi in jih koncesionar pod pogoji, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi, lahko še naprej zagotavlja.
Koncedent v odločbi o podaljšanju koncesije lahko glede na potrebe po izvajanju storitve na območju izvajanja storitve določi zmanjšan obseg koncesije ali krajši čas, kot je določen v prejšnjem členu.
Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesije skleneta v pisni obliki aneks h koncesijski pogodbi.
Koncesija se ne sme podaljšati, če obstajajo razlogi za odvzem koncesije ali če koncesionar krši pogodbene obveznosti do uporabnikov.
VII. PRENEHANJE IN ODVZEM KONCESIJE
19. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na pravnega naslednika,
– zaradi kršitev koncesijske pogodbe, zaradi katere je onemogočeno izvajanja koncesije,
– s pričetkom stečajnega postopka, pri čemer mora stečajni upravitelj zagotoviti, da se koncesionirano dejavnost nemoteno izvaja do izbora novega izvajalca,
– in v drugih primerih, ki jih določajo pravila obligacijskega prava.
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali ko to dejavnost začne izvajati nov koncesionar, vendar največ za obdobje, ki ga določa zakon.
20. člen
Občinski organ, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne izpolni določenih pogojev za podelitev koncesije, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in odločbo o koncesiji,
– če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v okviru nadzora nad izvajanjem koncesije,
– če je zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, večjega odstopanja finančnega stanja koncesionarja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,
– v drugih primerih po zakonu.
21. člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog in po predhodnem soglasju na podlagi preveritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje javne službe, prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov. Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju izda novo odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo.
Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvotnemu koncesionarju in za preostali čas trajanja koncesije. V tem primeru koncedent in novi koncesionar skleneta po vročitvi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo.
Za prenos koncesije ni potreben predlog koncesionarja ali sporazum z njim v primerih, ki jih določa zakon.
22. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe in javne službe spremlja pristojni organ koncedenta.
VIII. PLAČILO KONCESIONARJU
23. člen
Sredstva za zagotavljanje javne službe na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ali drugih javnih sredstev, s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
24. člen
Ceno javne službe, ki je predmet koncesije, določi občinski svet na podlagi predloga koncesionarja praviloma enkrat letno, v mesecu februarju tekočega leta. Predlog cene javne službe mora biti pripravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar skleneta letno pogodbo o financiranju.
IX. POROČANJE KONCESIONARJA
25. člen
Koncesionar je dolžan koncedentu sproti poročati o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje javne službe, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, delovne nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca februarja koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in dohodkov, pojasnil k izkazom in poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Kolikor določeni pogoji in postopki niso opredeljeni s tem odlokom, se za njihovo izvajanje in reševanje upoštevajo določila Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: zakon) in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisih.
27. člen
Do dokončne odločitve o podelitvi koncesije na javnem razpisu izvaja javno službo dosedanji izvajalec.
V skladu z Odlokom o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor je koncesionar, izbran na javnem razpisu, z dnem začetka izvajanja koncesije, dolžan od prejšnjega izvajalca javne službe prevzeti in zaposliti vse zaposlene delavce/ke – socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, ki so delo neposredne socialne oskrbe na domu opravljali do izbire koncesionarja.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1221/2007-2
Vransko, dne 15. oktobra 2007
Tabor, 19. oktobra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
 
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti