Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5050. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice, stran 13673.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02 – Odl. US: U-I-210/98-32), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 – popr. 31/00) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. seji dne 22. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina). Sredstva za sofinanciranje športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih športa, ki se uresničujejo tako, da:
– se zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
4. člen
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo sedež v Občini Šmarješke Toplice,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljena materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, naslednja področja:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kvalitetni in vrhunski šport,
– vrhunski in kakovostni šport,
– športno-rekreativno dejavnost mladine in odraslih,
– šport invalidov,
– šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov,
– športne prireditve,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– nakup športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti v šolah in vrtcih.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
6. člen
Občina za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis, in sicer po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem občinski svet določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Razgledi in na spletni strani občine, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili in kriteriji, in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
8. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija oziroma odbor za družbene dejavnosti izbere programe športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi meril tega pravilnika.
V komisijo župan imenuje še enega člana izmed občanov, ki je poznavalec športa, za dobo štirih let.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
9. člen
Prispele vloge pregleda občinska uprava in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije.
10. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen
Izjemoma sme župan iz proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče v naprej predvideti ali načrtovati in ga je potrdil občinski svet.
13. člen
Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
14. člen
Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu in glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov.
15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do 28. 2. naslednjega koledarskega leta, ki jih nato obravnava občinski svet v okviru poročila o realizaciji letnega programa športa ob zaključnem računu.
V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu športnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto dodeljena finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
16. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika in se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0023/2007-7
Šmarješke Toplice, dne 22. oktobra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti