Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri, stran 13690.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, 18/99), je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri
1. člen
V 4. členu Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 79/07) se spremeni prva alineja prvega odstavka, ki se pravilno glasi:
»– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, SME podjetja, skladno s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.«
2. člen
V 7. členu se spremenita tretji in četrti odstavek, tako da se pravilno glasita:
»B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 (de minimis):
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Nove investicije za delo v gozdu
3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
C. Ostali ukrepi:
1. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
2. Delovanje društev
3. Raziskovalne naloge
4. Izvajanje lokalne razvojne strategije LEADER.«
3. člen
V 8. členu se spremeni prva vrsta druge točke drugega odstavka, ki se pravilno glasi:
»2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji – skladno s predpisi EU:«
Za alinejami se doda stavek:
»Podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.«
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka, ki se pravilno glasi:
»Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, SME podjetja, skladno s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.«
Spremeni se prvi stavek petega odstavka, ki se pravilno glasi:
»Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda v živinorejski proizvodnji«
Spremeni se prvi stavek osmega odstavka, ki se pravilno glasi:
»Specifični stroški za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji:«
4. člen
Spremeni se predzadnji odstavek 10. člena, ki se pravilno glasi:
»razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.«
5. člen
V drugi alinei šestega odstavka 12. člena se črta besedilo: »materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave«.
6. člen
Spremeni se 17. člen, ki se pravilno glasi:
»17. člen
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Cilji ukrepa:
Ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore:
Je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški
Operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Finančne določbe
Bruto intenzivnost pomoči:
do X% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Znesek pomoči: Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.«
7. člen
Doda se 21. člen, ki se glasi:
»21. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.«
8. člen
Spremeni se 29. člen, ki se pravilno glasi:
»Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za dodeljevanje finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žiri.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-40/2007
Žiri, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti