Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5046. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek stanovanjsko-poslovnemu objektu in podzemne garaže ter otroško igrišče, stran 13669.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek stanovanjsko-poslovnemu objektu in podzemne garaže ter otroško igrišče
1. Ocena stanja in razlogi
Območje obravnave predstavlja kare med objekti Mestni trg 9 in Mestni trg 7, ki ga na severu zapira objekt Mestni trg 13 in 15. Ob rekonstruiranem objektu Mestni trg 7 bo zgrajen novi prizidek površine 210m2. Objekt bo imel klet s pritličjem in štiri etaže. V kleti bodo funkcionalni prostori za stanovanja in poslovne prostore, v pritličju in v I. nadstropju bodo poslovni prostori (pisarniški in upravni prostori – 1PM na 30–40m2). V treh nadstropjih bo 9 stanovanj. Za potrebe parkiranja se zgradi podzemna parkirna hiša s 40 PM, nad katero se uredi otroško igrišče.
Območje se ureja z več prostorskimi akti. Poleg planskega dokumenta ureja obravnavano območje še odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 2/87) in Odlok o PUP za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95), kjer je na parceli 441/5 predvidena možnost gradnje podzemne garaže.
Razlogi za izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– zastarelost veljavne prostorske dokumentacije, ki ne ustreza več potrebam sedanjega časa,
– nove in dopolnjene dejavnosti in namembnosti,
– ureditev komunalne infrastrukture na tem območju.
2. Območje prostorskega akta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obravnava parcele številke 346/3, 441/2, 441/5, 441/14 in 441/15, vse k.o. Slovenske Konjice, ki se navezujejo na objekt na parc. št. *346/3 k.o. Slovenske Konjice, ki je v naravi prizidek v gradnji k poslovno stanovanjskemu objektu Mestni trg 7.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel investitor.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe    |oktober 2007    |
|prostorskega akta            |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na  |oktober/november  |
|svetovnem spletu, MOP          |2007        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o  |30 dni       |
|izvedbi celovite presoje vplivov na   |          |
|okolje                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava osnutka prostorskega akta    |7 dni        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobivanje smernic           |30 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  |7 dni pred pričetkom|
|javni obravnavi osnutka         |javne razgrnitve  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |30 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava stališča do pripomb in     |7 dni po zaključku |
|predlogov                |javne razgrnitve  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj            |30 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Stališča do pripomb in predlogov     |takoj od opredelitve|
|                     |načrtovalca     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava usklajenega predloga      |7 dni        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu  |februar/marec 2007 |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava v Uradnem listu          |april 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
Javni Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slov. Konjice
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice
Krajevna skupnost Slovenske Konjice, Tonete Melive 2, 3210 Slov. Konjice
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Glavni trg 1, 3000 Celje.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor VBM d.o.o., Mestni trg 7, Slovenske Konjice.
Za Izdelovalca strokovnih podlag za občinski podroben prostorski načrt je izbral investitor: BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0012/2007
Slovenske Konjice, dne 23. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti