Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5039. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013, stran 13653.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, spremembe 106/05, 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 8. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
1. Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
2. Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
3. Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za obdobje 2007–2013 v Občini Črnomelj se zagotavljajo v proračunu občine.
Letni nabor ukrepov in višina sredstev se vsako leto določi z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto ob upoštevanju razvojnih načrtov in njihovih prioritet.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij, subvencioniranih oblik storitev in sofinanciranj obrestne mere posojil.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– »srednje velika podjetja« pomeni podjetje z manj kakor 250 zaposlenimi ter njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikro-podjetja« pomeni podjetja z manj kot 10 zaposlenimi in z manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s 32. členom Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, str. 2). Podjetje v težavah pomeni podjetje v težavah, ko ni zmožno z lastnimi sredstv ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe;
– »primerljive površine« pomeni, da se za en ha primerljivih površin po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnajkov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha goznih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin;
– »transparentna pomoč« pomeni ukrepe pomoči, pri katerih je mogoče natančno izračunati bruto ekvivalent podpore kot odstotek upravičenih odhodkov ex ante, ne da bi bila za to potrebna ocena tveganja (npr. ukrepi, ki uporabljajo dotacije, subvenije obrestne mere in omejene davčne ukrepe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
+-------------------------------+------------------------------+
|Pravna podlaga         |Ukrep             |
+-------------------------------+------------------------------+
|Uredba Komisije (ES) št.    |1. Naložbe v kmetijska    |
|1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o |gospodarstva za primarno   |
|uporabi členov 87 in 88    |proizvodnjo          |
|Pogodbe pri državni pomoči za |2. Varstvo tradicionalnih   |
|majhna in srednje velika    |krajin in stavb        |
|podjetja, ki se ukvarjajo s  |3. Premestitev kmetijskih   |
|proizvodnjo kmetijskih     |poslopij v javnem interesu  |
|proizvodov)          |4. Pomoč za plačilo      |
|                |zavarovalnih premij      |
|                |5. Pomoč za arondacijo    |
|                |(zaokrožitev zemljišč)    |
|                |6. Pomoč za spodbujanje    |
|                |kakovostnih kmetijskih    |
|                |proizvodov          |
|                |7. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore v primarnem kmetijstvu|
|                |8. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore v primarnem kmetijstvu|
|                |– nadomeščanje nosilca    |
|                |kmetijskega gospodarstva ali |
|                |ožjega družinskega člana   |
|                |zaradi bolezni        |
+-------------------------------+------------------------------+
|Uredba Komisije (ES) št.    |9. Naložbe za opravljanje   |
|1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o |dopolnilne dejavnosti na   |
|uporabi členov 87 in 88    |kmetijah           |
|Pogodbe pri pomoči de minimis) |10. Nove investicije za delo v|
|                |gozdu             |
|                |11. Pokrivanje dodatnih    |
|                |stroškov transporta in opreme |
|                |iz odročnih krajev      |
+-------------------------------+------------------------------+
|Ostali ukrepi občine, ki ne  |12. Izvajanje lokalne razvojne|
|predstavljajo državne pomoči  |strategije          |
|                |13. Delovanje društev in   |
|                |njihovih zvez         |
|                |14. Štipendiranje prevzemnikov|
|                |kmetij            |
|                |15. Sofinanciranje      |
|                |prestrukturiranja vinogradov |
|                |16. Ostali ukrepi za razvoj  |
|                |podeželja           |
+-------------------------------+------------------------------+
5.a člen
(splošni cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v obdobju 2007–2013 so:
– ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo;
– povečati konkurenčnost kmetijstva, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru in zagotavljanje primernega dohodka iz kmetije;
– ohranjati poseljenost podeželja in ohranjati kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora;
– razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva;
– povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske in gozdarske dejavnosti.
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
1. za ukrepe iz 13. do 17. člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
2. za ukrep iz 18. člena:
– organizacije oziroma izvajalci registrirani za storitve opredeljene v tem ukrepu;
3. za ukrep iz 19. in 20. člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: društva in združenja);
– organizacije oziroma izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz teh ukrepov (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
4. za ukrepe iz 23. člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
5. za ukrep iz 25. člena:
– organizacije oziroma izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmeta podpore iz tega ukrepa;
6. za ukrep iz 26 člena:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– organizacije in drugi subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta;
7. za ukrep iz 28. člena:
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine;
8. za ukrep iz 29. člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: društva in združenja);
9. za ukrep iz 30. člena:
– Udeleženci izobraževanj kmetijskih poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
7. člen
(način, pogoji in merila)
1. Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu razen za ukrepe, ki so opredeljeni v 26. in 30. členu, kjer se za dodelitev sredstev uporabljajo neposredno določila pravilnika, sklep župana ali sklepa občinskega sveta.
2. Za merila in kriterije za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku se uporabijo določila tega pravilnika, podrobneje pa se določijo v javnem razpisu.
3. V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto. Javni razpis posreduje v objavo župan na osnovi predhodnega mnenja Odbora pristojnega za kmetijstvo pri Občinskem svetu Občine Črnomelj.
4. Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija za pregled in oceno vlog. Odpiranje vlog ni javno.
5. Državne pomoči po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec poda pisno izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni prejel sredstev oziroma, da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za isti namen iz teh virov že pridobil.
6. Pomoči se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel. Ta določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo skupinske izjeme v kmetijstvu razen za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.
7. Kot začetek izvedbe naložbe, del ali storitev se šteje prevzem katere koli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katere koli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Za začetek del se ne šteje nastanek splošnih stroškov kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, študij izvedljivosti ipd. in ne presegajo deleža upravičenih stroškov naložbe iz naslova posameznega ukrepa, ki je določen v javnem razpisu za posamezno vrsto upravičenih naložb.
8. Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene po javnem razpisu morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku.
9. Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
10. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti.
11. Pomoč se določi na osnovi k vlogi priloženega izdelanega načrta izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev.
12. Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne strokovne službe.
13. Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe):
– uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument, kolikor je le-to potrebno;
– vključitev kmetijske mehanizacije ali strojne ter transportne opreme v proizvodni proces;
– vpis trajnih nasadov ter čebeljih družin v ustrezen register;
– vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo.
14. Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
8. člen
(komisija za pregled in oceno vlog)
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za pregled in oceno vlog. Člani komisije so v naslednji sestavi: predsednik komisije je predstavnik občinske uprave občine, en član je predstavnik območne kmetijske svetovalne službe in en član predstavnik odbora pristojnega za kmetijstvo pri Občinskem svetu Občine Črnomelj.
Komisija pregleda in oceni vloge v skladu z določili tega pravilnik in javnega razpisa.
O pregledu in oceni vloge komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičenosti pomoči po tem pravilniku in predlagano višino sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe,
– imena in podpise članov komisije.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove, da vloge dopolnijo v predpisanem roku.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti se zavržejo.
9. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora podrobneje določati merila in kriterije za dodeljevanje pomoči, in sicer:
– predmet pomoči (vrste ukrepov);
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči;
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev;
– upravičence za dodelitev sredstev;
– upravičene stroške;
– morebitne omejitve;
– finančne določbe (višino pomoči, največji/najmanjši znesek dodeljene pomoči);
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– merila za ocenjevanje vlog;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov;
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije;
– način reševanja vlog;
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa;
– druga obvezna določila, navedena v veljavnih predpisih o postopkih za izvrševanje proračuna in porabe javnih financ.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
10. člen
(dodelitev sredstev)
1. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča na podlagi predloga komisije iz 8. člena tega pravilnika župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške.
2. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa.
3. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem pomoči se uredijo s pogodbo.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičenci uveljavljajo dodeljene pomoči z zahtevki, ki morajo vsebovati naslednje podatke, in sicer:
– osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež, KMG_MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– dokazila o zaključku naložbe, storitev ali del opredeljenih v pogodbi med občino in upravičencem v skladu z določili v javnem razpisu ali pravilniku za posamezni ukrep.
UKREPI
II. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme
12. člen
(splošne določbe)
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
13. člen
(Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo) (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepov:
Z ukrepi se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Predmet pomoči:
1. Naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in transportne opreme namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih kmetijskih proizvodov;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, ki je predmet podpore po tem pravilniku;
– naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v obnovo namakalne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih pod kar spada tudi namakalna oprema, pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25% ki predstavlja samostojno naložbo in v izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju;
– izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
3. Naložbe v programe razvoja čebelarstva:
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti za 1, 2 in 3
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe);
– za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
Splošni pogoji upravičenosti za 3:
Upravičenost za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme;
– so čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo;
– je oziroma bo vpisan v ustrezen register.
Specifični pogoji upravičenosti za 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material;
– rejo govedi;
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva;
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj;
– za obnovo namakalnih sistemov je potreben načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%.
Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča.
Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi;
– po zaključku naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti);
– podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičeni stroški:
Splošni za 1, 2 in 3
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela);
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, ki je predmet podpore po tem pravilniku;
– stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod 1 in 2.
Specifični stroški za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi;
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– zemeljska in betonska dela, priprava poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje);
– pri obnovi namakalnih sistemov: stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški strojnih storitev za odstranjevanja skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanja), razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški strojnih storitev in nabave gramoza).
Specifični stroški za 2:
Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov;
– električna oprema (svetila, električna instalacija,...);
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...);
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).
Specifični stroški za 3:
– sofinancira se le oprema, ki se ne bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu podpor iz I stebra skupne kmetijske politike (program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2008–2010 ali kasneje).
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov naložbe;
– za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov naložbe;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005);
– do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obresne mere), pri katerem bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla 40% vrednosti celotne naložbe oziroma 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi.
Znesek pomoči: najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
14. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom bomo spodbudili ohranjanje proizvodne in neproizvodne dediščine na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevali k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju, k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju in k ureditvi skupnih površin in objektov za različne namene.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine na kmetijah, in sicer
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in naravnih vrednost, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih;
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti na območju Občine Črnomelj in mora biti evidntiran v prostorskih dokumentih Občine Črnomelj;
– obnova objekta kulturne dediščine mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je le-to potrebno;
– obnova objekta narvne vrednote mora potekati v skladu naravovarstvenimi usmeritvami in naravovarstvenim soglasjem Zavoda RS za varstvo narave;
– vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta;
– do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu).
Specifični pogoji upravičenosti:
Do pomoči niso upravičeni objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.
Upravičeni stroški:
– priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del ...);
– nabava materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje gradbenih in obrtniških del: gradbena in obrtniška dela (zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
Višina pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
15. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopji v javnem interesu.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine), izraženega s pravnim aktom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Višina pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% ali 45% na OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% ali 45% na OMD.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
16. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali s ciljem zmanjševanja tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, za eno rastno dobo.
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni za eno zavarovalno leto.
Višina pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
17. člen
Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) (13. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji interes za združevanje kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč ter povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo ali nakupom kmetijskih zemljišč z namenom združevanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč na območju Občine Črnomelj.
Splošni pogoji upravičenosti:
– predloženo dokazilo o izvedbi arondacije, to je sklepa oziroma odloča za predlog vpisa v zemljiško knjigo in dokazila o plačilu nastalih stroškov (originalni računi ali pogodbe s potrdili o plačilu);
– predložena mora biti še naslednja dokumentacija; kopija katastrskega načrta, notarsko overjena pogodba, mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe s katero izkazuje, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški davčnih, pravnih in upravnih postopkov vključno s stroški geodetskih storitev potrebnih za izvedbo arondacije nastali v tekočem letu.
Plačilo kupnine za nakup zemljišč ni upravičen strošek.
Višina pomoči:
– do 100% dejansko nastalh pravnih in upravnih postopkov.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
18. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti hkrati pa dosegati višjo dodano vrednost za osnovne kmetijske proizvode in s tem izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ s ciljem povečanja vključevanja v sheme kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
– organizacije oziroma izvajalci registrirani za opravljanje storitev tega ukrepa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve;
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost;
– občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
Višina pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
19. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (15. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja in k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, izdaja publikacij in urejanje spletišč.
Upravičenci:
– registrirana društva in združenja;
– organizacije oziroma izvajalci registrirani za opravljanje storitev iz tega ukrepa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom;
– za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Višina pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
20. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali ožjega družinskega člana (15. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti nadomeščanje oziroma opravljanje dela na kmetiji v primeru več kot 30-dnevne bolezni ali nezmožnosti nosilca ali ožjega družinskega člana na kmetijskih gospodarstvih, kjer nosilec ali njegov ožji družinski član živi le od kmetijstva in je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Upravičenci:
– organizacije oziroma izvajalci registrirani za opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec predloži dokazilo o bolezni oziroma nezmožnosti za delo nosilca kmečkega gospodarstva oziroma ožjega družinskega član za obdobje daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega ožjega družinskega člana.
Specifični pogoji upravičenosti:
V primeru, da upravičenec že prejema pomoč za isti namen iz drugih javnih sredstev do sredstev pomoči po tem pravilniku ni upravičen.
Upravičeni stroški:
– stroški dela nadomestne delovne sile;
– stroški strojnih storitev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
21. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 13 do 20 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
III. DRŽAVNE POMOČI – SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis« (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006)
22. člen
(splošne določbe)
Skupna pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključku investicije.
Pomoč se dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
23. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebna za začetke opravljanja dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 364/2004 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, lesa, zelišč …), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih je druga kmetija proizvajal v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki) povezana s tradicionalnimi znanji na kmetij (npr.: domača obrt, krovstvo s slamo, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, izdelava podkev, podkovno kovaštvo …);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, katerih nosilec ali ožji družinski član, ki je ali bo nosilec dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost;
– upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči;
– upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin;
– upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe;
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno);
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij;
– za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij;
– za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin;
– za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc;
– računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi kolikor je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti:
– oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
24. člen
Nove investicije za delo v gozdu (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine na območju Občine Črnomelj.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec priloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (natančneje se določi z javnim razpisom).
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v procese dela v gozdu.
– S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški
– Gozdarski stroji in oprema za delov v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, cepilci, zaščitna oprema za delo v gozdu).
Višina pomoči
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%;
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
25. člen
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
– organizacije ali izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz tega ukrepa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje);
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne in druge storitve ali oglaševanje;
– predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave …): stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov;
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
26. člen
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati dodatne stroške transporta in opreme z namenom ohranjanja gospodarske dejavnosti in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– organizacije in drugi subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za prevoz (transport in opremo).
Znesek pomoči: Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
27. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR v sektorju transporta oziroma 200.000 EUR bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
28. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja s ciljem izvajanja projektov po načelih Leader.
Predmet podpore:
Sredstva bodo dodeljena za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa LAS (projekti s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku) z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprava projektov javno zasebnega partnerstva.
Upravičenci:
– LAS, ki deluje oziroma bo delovala na območju Občine Črnomelj in je oziroma bo priznana s strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljane dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo;
– pogodba o sofinanciranju delovanja LAS, izvajanja projektov ali programov, sklenjena med občino in nosilcem LAS za sredstva dodeljena za ustanovitev in delovanje LAS;
– inovativni projekti se morajo izvajati na območjih, kjer deluje LAS, ki dejavnosti in projekte izbere na podlagi lokalne razvojne strategije in opredeljenih kriterijev;
– v izvedbo in financiranje projekta morajo biti vključeni tudi zasebni partnerji (podeželsko prebivalstvo);
– pisno potrdilo, da sredstva za isti namen še niso bila odobrena in da za isti namen ni vložena vloga na katerega od ukrepov ostalih treh osi.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
– materialni stroški za izvedbo projekta;
– stroški priprave, izdelave projektov oziroma razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena;
– stroški promocije projekta.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
29. člen
Delovanje društev in njihovih zvez
Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znaj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno s ciljem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Predmet pomoči:
Sofinanciranja delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja.
Upravičenci:
– društva in združenja registrirana za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine;
– sofinancira se izključno nepridobitna dejavnost društev razvidna v njihovem letnem programu;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja;
– drugi pogoji se določijo z javnim razpisom in merili za obravnavo posameznih vlog.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev;
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture delovanja;
– materialni stroški in stroški dela pisarne in organov.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
30. člen
Štipendiranje prevzemnikov kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Črnomelj, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij s ciljem povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci:
– nosilec ali ožji družinski član kmečkega gospodarstva, udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so oziroma predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Črnomelj.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Črnomelj in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Črnomelj.
Specifični pogoji upravičenosti:
– izjava, da prosilec je oziroma bo prevzemnik kmetije;
– potrdilo o rednem vpisu;
– kopija zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije;
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto;
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Višina pomoči:
– podpora na dijaka oziroma študenta se določi z letnim razpisom.
31. člen
Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerne glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katere ni ustreznega povpraševanja na trgu.
Predmet podpore:
Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni letni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07).
Upravičenci:
– pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
Upravičeni stroški:
– so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
Višina pomoči:
– občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturiranje površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki jo za Republiko Slovenijo vsako leti določi Evropska komisija z odločbo.
32. člen
Ostali ukrepi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja tudi ostale ukrepe za razvoj podeželja. Med ostale ukrepe sodijo tudi naložbe v infrastrukturo in druge projekt, ki niso namenjeni izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje nekategoriziranih javnih poljskih poti, javnih gozdnih poti, gozdnih vlak …). Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Črnomelj za tekoče leto na podlagi predlogov strokovnih služb ter ožjih delov lokalne skupnosti.
V. NADZOR IN SANKCIJE
33. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev po tem pravilniku oziroma javnem razpisu spremlja in preverja občinska uprava Občine Črnomelj, lahko pa tudi komisija, ki jo za te potrebe imenuje župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine in pristojne inšpekcijske službe.
Za nenamensko uporabo sredstev se šteje:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
VI. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 85/02, spremembe 92/03 in 54/05).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 331-08/2007
Črnomelj, dne 29. oktobra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost