Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5059. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2006, stran 13688.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2006
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2006.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2006 znašajo:
                            v 000 SIT
+--------------------------------------------+-----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI             |     759.173|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     387.283|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček   |     321.669|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|703    |Davki na premoženje       |      43.303|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|704    |Domači davki na blago in storitve|      22.311|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     109.227|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki od|      19.752|
|     |premoženja            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|711    |Takse in pristojbine       |      1.710|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|712    |Denarne kazni          |        93|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in   |      81.529|
|     |storitev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki     |      6.143|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      58.139|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih   |      19.971|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in |      38.168|
|     |nematerialnega premoženja    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |      1.319|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|730    |Prejete donacije         |      1.319|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     200.174|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih  |     200.174|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      3.031|
|     |UNIJE              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|782    |Prejeta sred. iz prorač. EU za  |      3.031|
|     |strukturno politiko       |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI             |     749.710|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     270.931|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|400    |Plače in drugi izdatki zaposlenim|      49.829|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za    |      7.587|
|     |socialno varnost         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve   |     209.688|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|403    |Plačila domačih obresti     |      3.327|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|409    |Rezerve             |       500|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     253.968|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|410    |Subvencije            |      5.848|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|411    |Transferi posameznikom in    |     122.666|
|     |gospodinjstvom          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|412    |Transferi neprofitnim      |      42.389|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi  |      83.065|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     202.070|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih    |     202.070|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      22.741|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|431    |Investicijski transferi prav. in |      8.000|
|     |fiz. os., ki niso proračunski  |         |
|     |uporabniki            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|432    |Investicijski transferi     |      14.741|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|      18.492|
|– II.)                   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2006 ne izkazuje prometa.
4. člen
+---------------------------------------------+----------------+
|Račun financiranja v letu 2006 obsega:    |    v 000 SIT|
+----------+----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+----------+----------------------------------+----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA          |      8.129|
+----------+----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |      8.129|
+----------+----------------------------------+----------------+
|550    |Odplačila dolga          |      8.129|
+----------+----------------------------------+----------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|        |
|     |RAČUNIH              |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |(I. + IV. + VII. – II. – V. –   |     10.363|
|     |VIII.)              |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. –  |     –18.492|
|     |VIII. – IX = – III.)       |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |      8.067|
|     |KONCU PRETEKLEGA LETA       |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za leto 2006 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Stanje sredstev na računih Občine Žiri konec leta 2006 znaša 9.242.687 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 5.700.000,00 SIT. Ostanek sredstev na računih konec leta 2006 v višini 3.542.687 SIT je sestavni del proračuna za leto 2007.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-52/2007
Žiri, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti