Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 114/07 Ob-29445/07 , Stran 7194
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. 3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode. 4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2008 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04). 5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 27.750 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2008. 7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – socialna, zdravstvena in humanitarna dejavnost 2008 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne vloge. 11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2008. 13. Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, lahko pa jo dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, v času uradnih ur. 14. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo; – obrazec poročila o porabi sredstev. 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji Rifel na tel. 361-95-43.

AAA Zlata odličnost