Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4998. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II – Vrbje, stran 13553.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitevOdloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Uradni list RS, št. 40/92) (v nadaljevanju ZN).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev ZN, ker ugotavlja, da: rešitve v veljavnem ZN ne upoštevajo spremenjene gospodarske situacije in predvidenega dolgoročnega razvoja občine, saj obstoječi ZN predvideva večja območja za carinsko špedicijske dejavnosti ter druge dejavnosti, ki niso več aktualne. Zaradi navedenega sta tudi načrtovana komunalna in prometna infrastruktura neustrezni. Del območja ZN je tudi poplavno ogrožen.
V ta namen bo Občina Jesenice:
– spremenila in dopolnila ZN v takem smislu, da bo v okviru veljavnih prostorskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku 3. člena tega sklepa, umestila v območje ZN nove gospodarske in druge dejavnosti,
– spremenila in dopolnila načrtovano komunalno in prometno infrastrukturo v območju ZN, katere načrtovanje bo sledilo zahtevam novih dejavnosti v območju ZN in
– v spremembe in dopolnitve ZN vključila ukrepe in rešitve pred poplavno ogroženostjo območja.
3. člen
Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN upoštevala do sedaj sprejete in veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Uradni list RS, št. 40/92).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN upoštevala tudi naslednje dokumente:
– Strategija razvoja Občine Jesenice (sprejeta na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 29. septembra 2005),
– Energetska zasnova mesta Jesenice (sprejeta na 10. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9. 1999, dopolnjena na 19. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9. 2004),
– Analiza stanja in teženj v prostoru občine Jesenice,
– Študija ranljivosti prostora v občini Jesenice ter
– Analiza možnosti razvoja dejavnosti v Občini Jesenice.
Dokumente iz zadnjih treh alinej točke 1.2. je za Občino Jesenice pripravila družba Umarh, d.o.o., Ptuj (št. naloge 28/05, december 2006).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb in dopolnitev ZN izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen
Občina Jesenice izdela spremembe in dopolnitve ZN za celotno ureditveno območje Plavškega travnika II – Vrbje, ki je v Družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04), označeno z oznakami J1/M1, J1/T1/1, J1/T1/2, J2/P2/1, J2/P2/2, J2/P2/3.
Spremembe in dopolnitve ZN bodo pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) s tekstualnim in grafičnim delom.
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev UN zagotovi Občina Jesenice.
5. člen
Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njegovih posameznih faz določi naslednje okvirne roke:
osnutek OPPN                      60 dni
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora     30 dni
dopolnjen osnutek OPPN                 60 dni
okoljsko poročilo                   30 dni
revizija in potrditev okoljskega poročila       15 dni
usklajevanje smernic                  30 dni
javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila      37 dni
preučitev pripomb in predlogov z javne         7 dni
razgrnitve
potrditev stališč in seznanitev javnosti        8 dni
predlog OPPN                      30 dni
pridobitev mnenj na predlog OPPN in opredelitev    30 dni
o sprejemljivosti OPPN
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov       30 dni
izvedbe OPPN
sprejem OPPN                      30 dni
objava OPPN v uradnem glasilu             15 dni
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zg. Save
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
6. Ministrstvo za gospodarstvo (za področje energetike)
7. Ministrstvo za promet, Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana
9. Holding Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
12. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
13. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana
14. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
15. Telekom, d.d., Ljubljana
16. Telesat, d.o.o., Jesenice
17. UPC Telemach, Podružnica Gorenjska, d.o.o., Jesenice
18. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2007
Jesenice, dne 16. oktobra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost