Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 114/07 Ob-29446/07 , Stran 7194
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2008: a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine; b) Spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma; c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti; č) Promocija kraja; d) Urejanje turistične infrastrukture; e) Redna dejavnost turističnih društev. 3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in njihove zveze, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in so registrirani za delovanje na področju turizma ter imajo urejeno evidenco o članstvu. 4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je 40.060,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2008, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06). 6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2008. 7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – turizem 2008 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2008. 13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si oziroma v Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, v času uradnih ur. 14. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo; – obrazec poročila o porabi sredstev. 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. 041/378-050 Boštjan Luštrik in 361-95-25, Tatjana Komac.

AAA Zlata odličnost