Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija, stran 13565.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 10. seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
1. člen
V 2. členu Odloka o Oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 57/06) se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»(2) Občina Litija z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovodnih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc v skladu s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo in
– druge naloge iz odloka.«
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Infrastruktura javne službe na območju Občine Litija za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali transportno omrežje.«
3. člen
V 5. členu se črta točka 5.
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
9. člen se črta.
6. člen
V 15. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»(3) Upravljavec sme priključiti uporabnika na vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomer zunaj objekta, v skladu z veljavnimi sanitarno – tehničnimi predpisi ter izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.«
7. člen
V 24. členu se spremeni prvi stavek prvega odstavka, tako da se glasi:
»Upravljavec lahko na stroške uporabnika, na podlagi predhodne najave, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:«
Črta se zadnja alinea prvega odstavka.
Dodata se dve novi alinei v prvem odstavku, ki se glasita:
»– če ne omogoči upravljavcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,
– če ne omogoči upravljavcu vzdrževanja obračunskega vodomera, kot to določajo predpisi, ki urejajo meroslovje.«
8. člen
V 27. členu se spremeni tretja alinea, tako da se glasi:
»– vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,«
Doda se nova predzadnja alinea, ki se glasi:
»– vodi evidenco o priključkih stavb na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,«
9. člen
V 28. členu se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vod, prenesti vodovodne priključke v vzdrževanje upravljavcu, dopustiti vzdrževanje priključkov ter storitve javne službe plačati v skladu z veljavnimi predpisi.«
Črta se tretji odstavek.
10. člen
33. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju z drugim, tretjim in osmim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca – pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
11. člen
34. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
12. člen
35. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.«
13. člen
36. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z 29. členom.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
14. člen
38. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in v skladu z določili tega odloka izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v roku enega (1) leta od njegove uveljavitve pripravi Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.«
15. člen
Upravljavec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje upravljavcu vodovodne priključke obstoječih stavb na sekundarni vodovod ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na priključku, vse vodovodne priključke pa mora upravljavec prevzeti najkasneje do 31. 12. 2010.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007
Litija, dne 25. septembra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost