Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2007, stran 13557.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 9., 10., 18. in 35. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 5. seji dne 11. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) (Uradni list RS, št. 35/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih v EUR.
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skup. podsku.               | Predlog rebalansa|
|Konto, podkon. Naziv konta         |       2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) |     4.804.783|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)      |     3.326.149|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |Davčni prihodki          |     2.608.309|
|    |(700+701+702+703+704+705+706)   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davek na dohodek in dobiček  |     2.316.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davek na premoženje      |      142.710|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      149.599|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |Nedavčni prihodki         |      717.840|
|    |(710+711+712+713+714)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|      616.291|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       3.100|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |        250|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Drugi nedavčni prihodki      |      98.199|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |Kapitalski prihodki (720+721+722) |      270.068|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje stavb   |      103.068|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od zemljišč     |      167.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |Prejete donacije (730+731)    |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |Transferni prihodki        |     1.208.566|
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |Skupaj odhodki (40+41+42+43)   |     4.771.318|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |Tekoči odhodki          |     1.006.306|
|    |(400+401+402+403+404+409)     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      276.987|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      52.587|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      641.587|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      11.597|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |      23.548|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |Tekoči transferi         |     1.384.272|
|    |(410+411+412+413+414)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      31.779|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      721.829|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      105.935|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |      524.729|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |Investicijski odhodki (420)    |      964.540|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |      964.540|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |Investicijski transferi (430)   |     1.416.200|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |     1.060.653|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      355.547|
|    |prorač. upor.           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |Proračunski presežek-primanjkljaj |      33.465|
|    |(I.-II.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|                      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih pos. in   |       2.086|
|    |prodaje kap. d. (750+751+752)   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |Dana posojila in poveč. kapital. |        742|
|    |deležev (440+441+442)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Spremembe kapitalskih deležev   |       1.344|
|    |(IV.-V.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupni presežek (primanjkljaj)  |         |
|    |(I.+IV.) – (II.+V.)        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|                      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |Zadolževanje (500)        |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga (551)       |      43.065|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)  |      –43.065|
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na|      –8.256|
|    |računih (I.+IV.+VIII.)-      |         |
|    |(II.+V.+IX.)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |Stanje sredstev na računu konec  |      13.495|
|    |preteklega leta          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računu konec  |       5.239|
|    |leta               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev uprave so sestavni del proračuna.«
2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 410-43/06
Kobarid, dne 11. oktobra 2007
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti