Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4991. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Ljubečna, stran 13547.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Ljubečna
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje individualne stanovanjske gradnje na Ljubečni, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Obravnavano zemljišče se nahaja ob cesti Arclin–Ljubečna–Proseniško, med osnovno šolo Ljubečna in Tovarno keramičnih izdelkov Ljubečna. Obstoječi objekti na parceli predstavljajo tipično sestavo kmečkih gospodarstev, zato je potrebno pred vsakim morebitnim posegom obvezno sodelovanje s pristojno spomeniškovarstveno službo.
Ureditveno območje je v Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo.
Zemljišče leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna, s spremembami in dopolnitvam (Uradni list RS, št. 20/91, 49/95, 56/99), projekt izdelal RC Planiranje Celje št. 347/89/90. Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera pobudnika INFIN INVEST d.o.o., Ljubljanska cesta 33, 3000 Celje, da na mestu sedanjega kmečkega gospodarstva izgradi večstanovanjski objekt s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih za območje Ljubečna je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve večstanovanjskega objekta v funkcionalno in oblikovno povezano območje naselja Ljubečna.
Pobuda se nanaša na spremembo obstoječega območja 6a, znotraj katerega se omogoči gradnja novega večstanovanjskega objekta. Gradnja novega objekta pogojuje izgradnjo novih parkirnih mest na gradbeni parceli objekta, kjer je po veljavnem zazidalnem načrtu že možna zapolnilna stanovanjska gradnja, kot prizidave in adaptacije obstoječih objektov, nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov in sprememba obstoječih objektov za oskrbo-storitvene in druge dejavnosti, ki predstavljajo dopolnjevanje funkcij Ljubečne kot lokalnega oskrbnega središča.
S prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti ustrezno prometno dostopnost na parcelo ter znotraj gradbene parcele zadostne zelene površine.
Pri zasnovi prostorske ureditve smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev PUP Ljubečna, meja območja IPA
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna je zemljišče s parcelno številko 1357/2, k.o. Trnovlje, v velikosti 801 m2, predvideno za individualno stanovanjsko gradnjo.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna (Uradni list RS, št. 20/91, 49/95, 56/99).
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi marca 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, INFIN INVEST d.o.o., Ljubljanska cesta 33, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00016/2007-4200 DZ
Celje, dne 9. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti