Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29705/07 , Stran 7200
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je »Kompleks stavbnih zemljišč v k.o. Senovo«. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kompleks zemljišč, ki so predmet te pogodbe, se razteza začenši s parc. št. 734/1, ki je locirana severno od Partizanske ceste in zahodno od obstoječega zahodnega niza stanovanjskih objektov ob Titovi cesti in se nadaljuje preko parc. št. 140/1 (znotraj nje je še parc. št. 143), ki je locirana vzhodno od parka, ki je okoli upravne zgradbe Rudnika in bližnje vile ter severno od nekdanjega proizvodnega kompleksa Lisca, kjer se zaključi s parc. št. 220/7. Medtem ko se na vzhodni strani parc. št. 140/1 nadaljuje nekako v dveh krakih, in sicer se na eni strani nadaljuje s parc. št. 160, ki se razteza ob nizu stanovanjskih objektov ob Cesti 1. maja. Na drugi strani Ceste 1. maja pa se nadaljujeta parc. št. 144/1 in 145/1, locirani v nekakem loku okoli stanovanjskega objekta in v nadaljevanju se »Kompleks zemljišč« zaključi s parc. št. 133. Vsa zemljišča, razen parc. št. 734/1 in 133 tvorijo povezano celoto, medtem ko sta slednji nekoliko odmaknjeni. Ne glede na to, pa predstavljajo predmetna zemljišča za Rudnik neko zaključeno celoto, ker so stavbna zemljišča, medtem ko so ostala zemljišča, ki so še na tej lokaciji kmetijska in bodo predmet prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Iz potrdil o namenski rabi predmetnih nepremičnin je razvidno, da je osnovna namenska raba: – parc. št. 133 – območja stavbnih zemljišč; – parc. št. 140/1 – del kot območja stavbnih zemljišč, del kot mestno zelenje in del kot prometna infrastruktura (predvidena cesta), medtem ko je za parc. št. 220/7 in 734/1 – območja stavbnih zemljišč; – parc. št. 143, 160, 145/1 – območja stavbnih zemljišč, medtem ko je za parc. št. 144/1 – del kot gozdovi posebnega pomena GT (območje gozdov s turistično funkcijo) in del kot območja stavbnih zemljišč. 2. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo stalnega sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko ter cenilca nepremičnin s certifikatom Agencije RS za privatizacijo, je za celoten kompleks nepremičnin skupaj z DDV = 478.118,40 €, pri čemer znaša DDV = 79.686,40 €. 3. Stroške priprave prodajne pogodbe in overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec, kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne druge stroške in dajatve. 4. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu videno-kupljeno. 5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene (z DDV) na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., številka 03155-1000001057 pri SKB banki, d.d., PE Krško. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis-ponudba za nakup nepremičnin »Kompleks stavbnih zemljišč v k.o. Senovo« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu do vključno 3. 12. 2007 do 9.30. 7. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 8. Ponudba mora vsebovati: – naziv ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa, – navedbo nepremičnin, ki so predmet ponudbe, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja kot je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v € in v točno določenem znesku, sicer velja ponudba za neveljavno, – poslovni načrt iz katerega bo razvidno predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima na predmetnih nepremičninah. Nameravane aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje, – potrdilo o vplačani varščini, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – dokazila, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. 9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe. 10. Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe prodajalec ne bo upošteval pri izbiri. 11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, se pravi, da bo izbran najboljši ponudnik. 12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh obrokih. Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora biti slednja plačana pred overitvijo prodajne pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. V primeru plačila kupnine v dveh obrokih pa mora biti prvi obrok v višini 60% celotne kupnine plačan pred overitvijo pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku se obračuna že poravnana varščina. Drugi obrok pa se poravna v roku določenem v prodajni pogodbi. Drugi del kupnine je kupec dolžan zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne kupnine oziroma prvega obroka kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 13. Izročitev nepremičnine se opravi po plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila na obroke pa z dnem overitve zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju, katerega se prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila drugega obroka oziroma celotne kupnine. 14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije in odločitvi o izbiri. 15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 16. Dodatne informacije in ogled (po predhodnem dogovoru) so ponudnikom na voljo po tel. 07/497-13-00. Kontaktna oseba je Milan Šribar, ob morebitni njegovi odsotnosti pa Jože Kržan. 17. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko dobite vsak dan med 8. in 12. uro na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo (v tajništvu). Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti