Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29666/07 , Stran 7206
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Opis predmeta Predmet javne dražbe je: a) zemljišče s parc. št. 2751, njiva v izmeri 475 m2, vpisana v vl. št. 2470, k.o. Cerknica, ki leži ob stanovanjski hiši parc. št. 410/3.S, k.o. Cerknica. Zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k navedeni stanovanjski hiši; b) zemljišče s parc. št. 907/8 njiva v izmeri 1302 m2, parc. št. 907/6 njiva v izmeri 471 m2, parc. št. 904/7 sadovnjak v izmeri 108 m2 in parc. št. 912/6 sadovnjak v izmeri 5 m2, vse k.o. Cerknica. Skupna površina zemljišča namenjenega za prodajo je 1886 m2. Posamezne parcele niso predmet prodaje, ampak so predmet prodaje samo kot celota. Za navedeno zemljišče je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu Za Vrtovi (Ur. l. RS, št. 42/88). Akt je v postopku spremembe in je v fazi pridobivanja mnenj. 3. Vrsta pravnega posla Z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 4.  Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod: a) znaša 27.550,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost; Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. b) znaša 169.740,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 1.000,00 EUR. K vrednosti, ki bo dosežena po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom na dodano vrednost poravnati najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 20. 11. 2007, in sicer: – za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje). 7. Višina varščine Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene: – za zemljišče pod A) znaša 2.755,00 EUR, – za zemljišče pod B) znaša 16.974,00 EUR. Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. 8. Splošni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: – dokazilo o plačilu varščine; – pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe; – samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov; – fizična oseba veljaven osebni dokument. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. 9. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer: – da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna oseba Olga Smodila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti