Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj, stran 13560.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UBP1, 21/06, 14/07 in 60/07), Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in 18. člena ter v skladu s 86. in 87. členom Statuta Mestne Občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj se dopolni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: Gasilsko reševalna služba Kranj.
Sedež zavoda je: Kranj, Bleiweisova cesta 34.
Skrajšano ime zavoda je: GRS Kranj.«
2. člen
Dodan je člen 2.a, ki določa:
»Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.«
3. člen
Besedilo 3. člena Odloka se dopolni, tako da se kot zadnji dodata dve novi alineji:
»K/74.204        Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.60          Nadzorovanje alarmnih naprav.«
4. člen
Doda se člen 3.a, ki se glasi:
»Zavod lahko za druge pravne in fizične osebe, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo, opravlja naslednje dejavnosti, vendar le v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne gasilske službe:
– Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– Proizvodna dejavnost in varovanje,
– Drugo izobraževanje,
– Druga trgovina na debelo,
– Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– Cestni tovorni promet,
– Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– Nadzorovanje alarmnih naprav.«
5. člen
Besedilo četrte točke 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»4. daje soglasje k statusnim spremembam zavoda in k statutu zavoda.«
Besedilo šeste točke 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»6. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda.«
Dodata se novi točki, ki se glasita:
»7. potrjuje akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja.«
8. seznani se s poslovnim poročilom.«
6. člen
V 5. členu se črta besedilo »če v tem odloku ni drugače določeno« in doda besedilo: »razen pravice in obveznosti iz 7. točke, ki jo izvaja župan Mestne občine Kranj«.
7. člen
V 6. členu se črta četrta alinea, tako da se glasi:
»Organi zavoda so,
– Svet zavoda,
– Direktor,
– Strokovni svet«.
8. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se dopolni, tako da se glasi:
»Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe dejavnosti;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– določa znake zavoda;
– opravlja druge z zakonom ali statutom določene zadeve;
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja zavoda;
– sprejema letni plan opremljanja in usposabljanja.«
9. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni posvetovalni organ je strokovni svet zavoda.
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu;
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge s splošnimi akti zavoda določene naloge.
Sestavljajo ga direktor, namestnik direktorja in vodje organizacijskih enot.«
10. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. Direktor zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost, strokovnost ter gospodarnost dela zavoda. Direktor sklepa vse posle v imenu in za račun javnega zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnimi soglasji pristojnega organa in ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami, ki so bile na zavod prenesena kot osnovni vložek;
– opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanovitelja.
Direktor opravlja predvsem naslednje naloge:
– kot poveljnik GRS Kranj organizira, vodi in usklajuje strokovno delo enote;
– vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje zavoda;
– skrbi za intervencijsko pripravljenost in vodi intervencije;
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– predlaga temelje poslovne politike zavoda;
– predlaga razvojni načrt, letni program, ki ga izvaja zavod ter politiko plač;
– sprejema ukrepe za izvajanje načrtov in programov;
– izvršuje sklepe ustanovitelja in Sveta zavoda;
– v skladu s sprejetimi plani in načrti izvaja kadrovsko politiko ter sklepa pogodbe in dodatke k pogodbam o zaposlitvi delavcev;
– sprejema organizacijske predpise, ki urejajo delo zavoda;
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij, skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda;
– zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda;
– imenuje namestnika direktorja;
– izdaja posamična pooblastila;
– opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom ali s tem aktom.
Notranjo organizacijo zavoda in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditev po plačilnih razredih, s pravilniki določi direktor v skladu z veljavno zakonodajo in po predhodnem soglasju Sveta zavoda.«
11. člen
Besedilo 10. člena se črta.
12. člen
12. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo na osnovi letnega programa dela:
– proračuna Republike Slovenije in ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti v skladu z letnim programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.«
13. člen
13. člen se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja namenjene za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-11/2007-43/11
Kranj, dne 18. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti