Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29860/07 , Stran 7213
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju vodja službe, ki se opravlja v nazivu višji sekretar v Zakonodajno-pravni službi. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj UNIV izobrazba pravne smeri, – najmanj deset let delovnih izkušenj, – pravniški državni izpit ali mag. pravnih znanosti, – vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, – višji nivo znanja svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovne naloge: – predstavlja Zakonodajno-pravno službo, vodi in koordinira delo med strokovnimi področji v službi ter skrbi za enotno prakso pri oblikovanju mnenj te službe, – organizira, razporeja in usmerja delo uradnikov v Zakonodajno-pravni službi pri izpopolnjevanju nalog službe, določenih s poslovnikom Državnega zbora in dodeljenih s strani predsednika Državnega zbora, predsednikov delovnih teles in generalnega sekretarja Državnega zbora, v zvezi z izvrševanjem pristojnosti Državnega zbora, – spremlja seje Državnega zbora in delovnih teles ter skrbi za pravno podporo pri njihovem delu, – pripravlja ali sodeluje pri pripravi najzahtevnejših mnenj Zakonodajno-pravne službe, izvirnikov sprejetih aktov Državnega zbora ter prečiščenih besedil zakonov, – skrb za zagotovitev pogojev za tekoče in učinkovito delo Zakonodajno-pravne službe. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence, 5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika. Nepopolne prijave ali prijave, iz katere izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6. 2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Vodja ZPS« v 15 dneh od dneva objave na spletni strani Državnega zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti