Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5005. Pravilnik o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 13561.

Na podlagi 1., 3., 4., 25. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 15. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
I. POSTOPEK
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Krško določa postopek in merila za sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov v Občini Krško.
2. člen
Za kulturne programe oziroma projekte se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju založniške (knjige, zgoščenke …), knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne dediščine ter oblikovanja arhitekture in krajinske arhitekture.
3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov oziroma projektov imajo po tem pravilniku društva, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da gre za druge zavode, ki delujejo na področju kulture v občini in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta, katerih ustanoviteljica ni lokalna skupnost ali država, in ZKD Krško, za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško dejavnost,
2. da gre za društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za študij in izvedbo kulturnih programov oziroma projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. da gre za posameznike, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno bivališče v Občini Krško, za avtorske projekte,
4. da gre za lastnike premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
4. člen
Občina Krško vsako leto objavi javni razpis za zbiranje ponudb za izvajanje kulturnih programov oziroma projektov, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.
Postopek javnega razpisa in vrednotenja kulturnih programov oziroma projektov v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija za vrednotenje kulturnih programov oziroma projektov določi vsebino in postopek javnega razpisa v skladu z določbami tega pravilnika in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna ter s predpisi s področja kulture.
5. člen
Občina Krško sklene z izbranimi izvajalci kulturnih programov oziroma projektov pogodbo.
Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna. Do sprejema proračuna za leto, za katerega je objavljen razpis, se začasno sofinancirajo tisti programi in projekti, ki so prijavljeni in izbrani na javnem razpisu in so že izvedeni pred sprejemom proračuna za tekoče leto. Osnova za začasno financiranje so enaki oziroma primerljivi programi in projekti, ki so bili sofinancirani v preteklem letu. Začasno financiranje znaša do 60% vrednosti sofinanciranega primerljivega programa in projekta na podlagi pogodbe iz preteklega leta.
6. člen
Občinska uprava vodi evidence o izvajanih kulturnih programih oziroma projektih, opravlja nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji programov oziroma projektov v okviru zaključnega računa proračuna.
II. MERILA
7. člen
Strokovna komisija za sofinanciranje programov na področju kulture bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev. V sofinanciranje bodo predlagani tisti programi oziroma projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede na ovrednotene kriterije dosegli najmanj 35 točk.
Osnovna merila oziroma kriteriji za izbor in vrednotenje projektov oziroma programov so določena po posameznih področjih z ocenjevalnimi listi, ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
a) kriteriji za sofinanciranje kulturne dediščine:
+-------------------------------------------+------------------+
|Vrednotenje razpisnih kriterijev      |   Število točk|
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Kakovost in prepoznavnost kulturne   |  0 ali 5 ali 10|
|dediščine                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. Upravičenost oziroma nujnost posega za |  0 ali 5 ali 10|
|ohranitev dediščine            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|3. Realno finančno ovrednotenje in     |  0 ali 5 ali 10|
|finančna uravnoteženost          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|4. Presežek lastnih sredstev nad      |  0 ali 5 ali 10|
|zaprošenimi                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|5. Predvidena dostopnost dediščine     |  0 ali 5 ali 10|
|javnosti                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupno število prejetih točk        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Ocene za posamezni kriterij imajo naslednji pomen:
– neustrezno 0 točk,
– dobro 5 točk,
– odlično 10 točk.
+-------------------------------------------+------------------+
|Najvišje možno število prejetih točk za  |      50 točk|
|projekt je                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Najnižji seštevek točk na projektu, ki   |      5 točk|
|pomeni uvrstitev v izbor je        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Kriteriji za sofinanciranje projektov oziroma programov, ki jih predlagajo:
b) samostojni ustvarjalci na področju kulture,
c) kulturna društva,
d) zavodi na področju kulture.
+-------------------------------------------+------------------+
|Vrednotenje razpisnih kriterijev      |   Število točk|
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Kakovost in prepoznavnost projekta   |  0 ali 5 ali 10|
+-------------------------------------------+------------------+
|2. Neprofitnost              |  0 ali 5 ali 10|
+-------------------------------------------+------------------+
|3. Realno finančno ovrednotenje in     |  0 ali 5 ali 10|
|finančna uravnoteženost          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|4. Presežek lastnih sredstev nad      |  0 ali 5 ali 10|
|zaprošenimi                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|5. Predvidena dostopnost projekta javnosti |  0 ali 5 ali 10|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupno število prejetih točk        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Ocene za posamezni kriterij imajo naslednji pomen:
– neustrezno 0 točk,
– dobro 5 točk,
– odlično 10 točk.
+-------------------------------------------+------------------+
|Najvišje možno število prejetih točk za  |      50 točk|
|projekt je                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Najnižji seštevek točk na projektu, ki   |      35 točk|
|pomeni uvrstitev v izbor je        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Strokovna komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev. V sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede na ovrednotene kriterije dosegli najmanj 35 točk.
Povzetek ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
8. člen
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. študij oziroma pripravo programa oziroma projekta,
2. izvedbo programa oziroma projekta,
3. angažiranost in delovanje društva.
Vrednost točke se določi glede na proračunska sredstva in glede na skupno število točk.
Ad 1. Študij oziroma priprava programa oziroma projekta
Pri študiju programa oziroma projekta se glede na zahtevnost programa oziroma projekta prizna različno število vaj oziroma delovnih srečanj, in sicer točk, ki se jih pomnoži z indeksom, priznanim za dejansko izobrazbo, ki jo ima umetniški vodja na ustreznem področju, in sicer:
+-----------------------------------------+--------------------+
|– za visoko izobrazbo          |– indeks 2,     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– za višjo                |– indeks1,75    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– za srednjo izobrazbo          |– indeks 1,5    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– za nižjo izobrazbo           |– indeks 1,25    |
+-----------------------------------------+--------------------+
Pri študiju programa se vsem društvom dodatno upoštevajo tečaji in dodatna usposabljanja mentorjev, organizirana v okviru Zveze kulturnih društev Slovenije, Zveze kulturnih društev Krško, Javnega sklada za kulturne dejavnosti in druge ustrezne organizacije, ki so jih mentorji opravili v preteklem letu, in sicer za vsako opravljeno usposabljanje dokazano s potrdili o udeležbi. Indeks usposabljanj se sešteva (npr. 1 x 3 dnevno usposabljanje in 2 x 1 dnevno usposabljanje je skupaj indeks 2,5) in znaša:
+-----------------------------------------+--------------------+
|– več kot 3-dnevno usposabljanje     |– indeks 1,5    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– 2–3-dnevno usposabljanje        |– indeks 1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– 1-dnevno usposabljanje         |– indeks 0,5    |
+-----------------------------------------+--------------------+
Oba indeksa se seštejeta in seštevek se pomnoži s številom točk. Skupni indeks ne sme presegati 6.
Število priznanih vaj je naslednje:
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.a   |Pihalni in simfonični orkestri |    Točke:    |
|    |                | 1 vaja / 3 šolske |
|    |                |    ure     |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         120|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         90|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         60|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.b   |Komorni orkestri do 30     |          |
|    |instrumentalistov        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         110|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         80|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         50|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.c   |Instrumentalne skupine pod 16  |          |
|    |instrumentalistov        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         110|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         80|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         50|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.d   |Pevski zbori          |  1 vaja / 2 šolski|
|    |                |         uri|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         110|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         80|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         50|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.e   |Okteti, vokalne in vokalno-   |          |
|    |instrumentalne skupine do 16  |          |
|    |članov             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         110|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         80|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         50|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.f   |Folklorne skupine        |  1 vaja /2 šolski|
|    |                |         uri|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Premierni letni koncert     |         110|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Letni koncert          |         90|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Koncert z gosti         |         60|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.g   |Ohranjanje kulturne dediščine  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Večer ljudskih pevcev in godcev |         65|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Razstava rokodelskih izdelkov na|         65|
|    |podlagi tradicionalnih znanj (do|          |
|    |10 avtorjev)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Druge oblike: zbirke,      |         65|
|    |predavanja, rodoslovje,     |          |
|    |popularizacija dediščine,    |          |
|    |raziskovanje          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.h   |Plesne skupine         |  1 vaja / 2 šolski|
|    |                |         uri|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |         90|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |         60|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         30|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.i   |Gledališke in lutkovne skupine |  1 vaja /3 šolske|
|    |                |         ure|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Za premiero za delo z dvema ali |         90|
|    |več dejanji           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Za premiero za enodejanko    |         60|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Delni nastop          |         30|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.j   |Literarna dejavnost       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Literarni večer z lastnimi deli |         30|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Literarni večer s tujimi deli  |         20|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični nastop (proslave ob  |         10|
|    |državnih in drugih praznikih)  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Delovanje društvene knjižnice  |         30|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.k   |Likovne skupine         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija ex tempora,    |         70|
|    |kolonije, natečaja …      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Priprava skupinske razstave z  |         40|
|    |lastnimi novimi deli      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija likovne delavnice |         30|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.l   |Fotografske skupine       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija ex tempora,    |         50|
|    |kolonije, natečaja …      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Priprava skupinske razstave z  |         30|
|    |lastnimi novimi deli      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija fotografske    |         20|
|    |delavnice            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|1.m   |Video in filmska dejavnost   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Lastna celovečerna video oziroma|         120|
|    |filmska produkcija       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Dokumentarna kratkometražna   |         60|
|    |video produkcija (do 20 min)  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija video in filmskih |         30|
|    |delavnic            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
Ad 2. Izvedba programa oziroma projekta
Za samostojni premierni letni koncert oziroma predstavo se šteje samo izvedba novih del oziroma več kot tri četrtine novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal. Za samostojni celovečerni letni koncert oziroma prireditev je treba izvesti vsaj eno tretjino novih del in dve tretjini starih del iz minulih let oziroma dve tretjini lastnega programa in največ ena tretjina programa gostov. Za polovični letni koncert oziroma prireditev pa mora izvajalec izvesti 15–20 minutni novi program in nekaj del iz minulih let (sem ne sodi sodelovanje na revijah in tekmovanjih na občinski, medobčinski in državni ravni). Občini Krško je treba poslati ustrezna dokazila o izvedenem programu oziroma projektu. Pri posameznem izvajalcu se točkuje le eden izmed treh možnih projektov posameznega področja.
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.a   |Pihalni in simfonični orkestri |  Število točk (do)|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        4000|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        2000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |        1000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.b   |Komorni orkestri do 30     |          |
|    |instrumentalistov        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        3000|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        1500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         750|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2. c  |Instrumentalne skupine pod 16  |          |
|    |instrumentalistov        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        2800|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        1400|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         700|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.d   |Pevski zbori          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        3000|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        1500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         750|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.e   |Okteti, vokalne in vokalno-   |          |
|    |instrumentalne skupine do 16  |          |
|    |članov             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        2800|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        1400|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         700|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.f   |Folklorne skupine        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Premierni koncert        |        4000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni koncert       |        3000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Koncert z gosti         |        2000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.g   |Ohranjanje kulturne dediščine  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Večer ljudskih pevcev in godcev |        2000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Razstava rokodelskih izdelkov na|        2500|
|    |podlagi tradicionalnih znanj (do|          |
|    |10 avtorjev)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Druge oblike: zbirke,      |        1500|
|    |predavanja, rodoslovje,     |          |
|    |popularizacija dediščine,    |          |
|    |raziskovanje          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.h   |Plesne skupine         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Samostojni premierni letni   |        2500|
|    |koncert             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Celovečerni letni koncert    |        1500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični letni koncert     |         750|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.i   |Gledališke in lutkovne skupine |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Za premiero za delo z dvema ali |        3000|
|    |več dejanji           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Za premiero za enodejanko    |        1500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Delni nastop          |         750|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.j   |Literarna dejavnost       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Literarni večer z lastnimi deli |        1500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Literarni večer s tujimi deli  |        1000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Polovični nastop        |         500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Delovanje društvene knjižnice  |        2000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.k   |Likovne skupine         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija ex tempora,    |        3000|
|    |kolonije, natečaja …      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Priprava skupinske razstave z  |        3000|
|    |lastnimi novimi deli      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija likovne delavnice |         500|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.l   |Fotografske skupine       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija ex tempora,    |        2500|
|    |kolonije, natečaja …      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Priprava skupinske razstave z  |        1500|
|    |lastnimi novimi deli      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija fotografske    |         500|
|    |delavnice            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|2.m   |Video in filmska dejavnost   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Lastna celovečerna video oziroma|        3000|
|    |filmska produkcija       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Dokumentarna kratkometražna   |        1500|
|    |video produkcija (do 20 min)  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Organizacija video in filmskih |         500|
|    |delavnic            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
Ad 3. Angažiranost in delovanje društva
3. 1. Društva, za katera se iz letnega poročila vidi, da so v preteklem letu izvedla večje število nastopov, tako v svojem kraju, kot tudi na območju Občine Krško in širše, ter so s tem pokazala veliko mero angažiranosti in pomen za ohranjanje kulture in kulturne dediščine se lahko, na predlog strokovne komisije nagradijo z dodatkom: za 5 do 10 nastopov v višini do 5% zbranih točk in za več kot 10 nastopov v višini do 10% zbranih točk.
Nastopi na območnih, regijskih in državnih strokovno ocenjevanih srečanjih se upoštevajo sledeče: območno: 1,5 nastopa; regijsko: 2 nastopa; državno: 3 nastopi; mednarodno tekmovanje: 5 nastopov. Nastopi in tekmovanja morajo biti dokazani z navedbo na uradnih vabilih ali drugih dokazilih (programski listi, poročila v medijih, priznanja o sodelovanju ipd).
3. 2. V letu, ko praznuje izvajalec visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, in sicer: za 10. obletnico 10%, za 15. obletnico 15%, za 20. obletnico 20%, za 25. obletnico 25%, za 30. obletnico 30%, za 40. obletnico 40%, za 50. obletnico 50% in za 60 let in več 60% vseh točk, ki jih je v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa oziroma projekta, vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program oziroma projekt.
Višino sredstev za točki 1. in 2. določi komisija na podlagi prijav. Višina skupnih sredstev ne sme presegati 10% celotnega zneska, ki je namenjen za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev.
III. OPREMA
9. člen
Občina Krško bo sofinancirala nakup opreme, ki je namenjena za izvajanje izbranih programov in projektov. Med opremo sodi vzdrževanje in nakup instrumentov, oblačil in nakup notnega materiala, likovnega materiala in druge tovrstne opreme, brez katere ni možno izvesti kulturnih programov in prireditev. Ob prijavi morajo prijavitelji priložiti predračun. Ob predložitvi poročila o opravljenem programu in prireditvi je treba predložiti račune za odobrena sredstva iz te točke. Občina Krško bo sofinancirala opremo največ do 70%. Komisija bo določila višino sofinanciranja. Višina skupnih sredstev ne sme presegati 15% celotnega zneska, ki je namenjen za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 91/01, 90/02, 92/03, 109/04 in 102/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2008.
Št. 610-53/2007-O703
Krško, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti