Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 331-18/2007-1 Ob-29844/07 , Stran 7185
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 za obdobje 2007 (v nadaljevanju: PRP) za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«. Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko: – večje izrabe proizvodnega potenciala gozdov, – uvajanja proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa, – večje varnosti pri delu v gozdu, in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za obdobje 2007 znaša 2.564.268 EUR, in sicer: – 1.923.201,00 EUR – namenska sredstva EU, – 641.067,00 EUR – slovenska udeležba. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za obdobje 2007 znaša za pravne osebe skupno 1.000.000 EUR. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za obdobje 2007 znaša za fizične osebe skupno 1.564.268 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 – EU, 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno rešenih pritožb. Vse naložbe morajo biti zaključene najkasneje do 30. 6. 2009. Posamezna naložba sofinancirana iz naslova tega ukrepa mora biti zaključena najkasneje v roku 36 mesecev po izdaji odločbe in podpisu pogodbe. II. Vlagatelji Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa so: 1. pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije; 2. občine, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije, 3. zveze občin, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije. III. Predmet podpore Predmet podpore v okviru ukrepa so: 1. namen A: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak; 2. namen B: naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno drugače. IV/1. Splošni in podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev: 1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP 2007–2013 na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge. 2. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih, izjavah morajo biti skladni. 3. Vlagatelj, ki kandidira na oba namena (A in B) mora vložiti dve ločeni vlogi. 4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 5. Gozdna posest vlagatelja ne sme biti manjša od 0,5 ha. 6. Sredstva se ne dodelijo za naložbe v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, v katerih najmanj 50% kapitala je v lasti države. 7. V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura 2000. 8. Če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. 9. Če je vlagatelj občina ali zveza občin, mora biti naložba predvidena opredeljena v načrtu razvojnih programov. 10. Vlagatelj je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo uporabljal naložbo, za katero je prejel sredstva, še vsaj naslednjih 5 let po izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbene dejavnosti oziroma odtujil naložbo ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljevanja sredstev, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. 11. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki: a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali dajejo neupravičeno prednost kakemu podjetju ali javni organizaciji; b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali iz prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti. 12. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah: a) vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike), b) vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države (velja za fizične osebe), c) vlagatelj mora imeti naložbo predvideno v načrtu razvojnih programov (velja za občine). 13. Vlagatelj predloži predračun za načrtovano naložbo. 14. Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, hraniti in voditi predpisano dokumentacijo, določeno v razpisni dokumentaciji in pogodbi, ki jo mora hraniti še najmanj 5 let po izplačilu sredstev. 15. Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostimi ali je odstopil od pogodbe, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 16. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 17. Ne glede na določila prejšnjega člena, prejemnik ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za nasledje primere višje sile ali izrednih okoliščin: a) smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva ali gozda, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, d) huda naravna nesreča ali požar, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče ali gozd. 18. O nastopu višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena stranka pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezne dokaze najpozneje v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena stranka to zmožna stroriti. 19. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 20. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si. IV/2. Splošni in podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev za namen A: 1. Možnost gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora izhajati iz gozdnogojitvenega načrta. 2. Gozdna vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake. Gozdna cesta omogoča letno transport vsaj 10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste. 3. Predložena mora biti vsa potrebna gradbena oziroma druga ustrezna dokumentacija in vsa ustrezna dovoljenja. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja in gradnji gozdnih prometnic. 4. Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen izračun Zavoda za gozdove Slovenije iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom. 5. V primeru, da za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne prometnice kandidira več vlagateljev, ki niso združeni v društvo lastnikov gozdov, mora biti dokumentacija pripravljena tako, da je razviden delež posameznega vlagatelja v naložbi ter vloge oddane v eni ovojnici. 6. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: a) popis del in stroškov se mora nanašati na celotno naložbo; b) kadar gre za fazno gradnjo, mora biti predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis; c) predloženo dokazilo (podpis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje. IV/3. Splošni in podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev za namen B: 1. Vlagatelj lahko kandidira za namen B le z enim kosom ene vrste mehanizacije in ene vrste opreme. 2. V primeru nakupa opreme za sečnjo in spravilo mora imeti lastnik gozda ob predložitvi vloge v lasti vsaj 3 ha gozda, oziroma posekati ali spraviti vsaj 150 m3 lesa letno v zasebnih ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije. 3. V primeru nakupa mehanizacije za sečnjo in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali spraviti vsaj 150 m3 lesa letno v zasebnih ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije. 4. V primeru nakupa mehanizacije za strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali spraviti vsaj 2500 m3 lesa letno v zasebnih ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije. 5. V primeru nakupa mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa mora upravičenec v roku 2 let od prejema odločbe o dodelitvi sredstev predložiti dokazilo o opravljenem tečaju varnega dela. 6. Če vlagatelj zahtevanih pogojev ne more izpolniti v lastnem gozdu, mora predložiti dokazilo, da ima v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost za izvajanje sečnje in spravila ali dejavnost opravlja v okviru strojnega krožka. Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri pristojnem upravnem organu (strojni krožki, kmetije z dopolnilno dejavnostjo na MKGP, s.p. v registru s.p. v poslovnem registru Republike Slovenije in pravne osebe na pristojnem okrožnem sodišču). Registrirano dejavnost mora opravljati najmanj dve leti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz tega namena. 7. Pri nakupu nove mehanizacijie ali opreme za sečnjo in spravilo lesa ni nobenih omejitev, če sta obstoječa mehanizacija ali oprema za sečnjo in spravilo lesa mlajši od življenske dobe, in sicer: a) 10 let za mehanizacijo za sečnjo in spravilo lesa, b) 8 let za opremo za sečno in spravilo lesa. 8. V primerih, ko je obstoječa mehanizacija ali oprema za sečnjo in spravilo lesa starejša od navedene življenjske dobe, pa mora biti nova mehanizacija in oprema za 25% zmogljivejša od obstoječe (nadomestne naložbe za namen B). 9. Podpora naložbam v sečnjo in spravilo lesa mora biti v skladu z gozdnogojitvenim načrtom, kar dokazujejo kopije tehnoloških delov gozdno gojitvenih načrtov. V. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za naložbe iz namena A so: – stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme; – stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme; – prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga na podlagi Odredbe o normativih za dela v državnih gozdovih in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganja v gozdove potrdi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, kot so honorarji projektantom, inžinerjem, svetovalcem študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti. Upravičeni stroški za naložbe iz namena B so: – stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo, – stroški usposabljanja za delo z novo mehanizacijo, vezano na investicijo, – stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na investicijo, – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev, razen v primeru nakupa gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo. Do sofinanciranja so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2009. Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Splošni stroški kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko nastali tudi med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo. Kot zaključek naložbe se šteje za gradnjo gozdne ceste zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga izvede ZGS, za rekonstrukcijo gozdnih cest gradbena situacija, ki jo potrdi ZGS, za gozdne vlake obrazec strokovnega pregleda vlake, ki ga izvede ZGS ter za gozdarsko mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo pridobljeno dokazilo o prevzemu mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa. Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/05/ES ter predpisov, ki iz tega izhajajo, se podpora ne dodeli za: 1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 2. stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.); 3. bančne stroške in stroške garancij; 4. stroške promocije; 5. nakup rabljene gozdarske mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo; 6. podpora se ne dodeli vlagateljem v težavah skladno s smernicami Skupnosti; 7. naložbe za dejavnost trgovine. VI. Merila za izbor Merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo več vlog enako označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja: od 50% do 60% se zagotovi iz javnih virov, od tega ľ zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in Ľ zagotovi Republika Slovenija. Končni prejemnik zagotovi od 40% do 50%. 2. Stopnja sofinanciranja za hribovska gorska območja OMD, druga območja OMD, območja s posebnimi omejitvami OMD in območje Natura 2000 je 60% upravičljivih stroškov. 3. Stopnja sofinanciranja za območja izven hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura 2000 je 50% opravičljivih stroškov. 4. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 500 EUR, najvišji znesek dodeljene javne pomoči pa 500.000 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 500.000 EUR pomoči. 5. Celotni prispevek v naravi se prizna do tiste višine celotne priznane vrednosti naložbe kot je opredeljena v razpisni dokumentaciji. 6. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto. Seznam najvišjih priznanih vrednosti se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu razpisu. 7. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. V primeru, da vrednost računa ne presega 417 eurov, mora upravičenec priložiti le originalen račun. V primeru večjih gradbenih del (manj zahtevni objekti) priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. 8. V skladu s postopkom, določenim s to uredbo, se izberejo projekti do porabe sredstev, razpisanih za ta namen v določenem obdobju izvajanja PRP 2007–2013. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za leto 2007 vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – postopek za izbor končnih prejemnikov, – vzorec pogodbe, – merila za izbor, – seznam upravičenih stroškov in priznani delež prispevka v naravi, – prijavni obrazec: – osnovni podatki o vlagatelju in naložbi – dokazila, izjave, potrdila končnega prejemnika. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od 12. 11. 2007, od 8. ure dalje (velja poštni žig). Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 12. 11. 2007, se bo kot datum in čas vložitve štelo 12. 11. 2007 ob 8. uri. Vloge se bodo pošiljale do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. Vloga mora biti vpeta v mape in oddana v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja na ovojnici pošiljke in označeni z oznako javnega razpisa in namenom v katerega se prijavljate za naložbo: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov/ namen A« »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov/ namen B«. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih ovojnicah. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom agencije overovi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Ne glede na določila predhodnih dveh odstavkov, poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo, na listi popolnih vlog. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na AKTRP. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP. Seznam mehanizacije in strojne opreme Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Klicni center 01/ 580 77 92 e-naslov: aktrp@gov.si Seznam kontaktnih oseb po območnih enotah ZGS Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Seznam kontaktnih oseb Kmetijsko gozdarske zbornice Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost