Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 2820-3/2005/49 Ob-29839/07 , Stran 7184
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) za obdobje petih let. Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) obsegajo administrativna opravila v zvezi s prijavami na strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent in administrativna opravila v zvezi s potekom strokovnega izpita (prvi in drugi odstavek 8. člena pravilnika). 2. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavi organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 4. člena pravilnika. Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve točke bo dodeljeno za obdobje petih let pod pogoji, določenimi v 4. členu pravilnika, pri čemer mora organizacija imeti: – primeren prostor, kjer kandidati opravljajo strokovni izpit, – tehnično in računalniško opremo za izvajanje elektronskih prijav na strokovne izpite ter drugo potrebno tehnično opremo za izvajanje administrativnih del s prijavami na strokovni izpit, administrativnih del v zvezi s potekom strokovnega izpita in izvajanjem izplačil strokovni komisiji, – izpolnjevati pogoje za priznanje usposobljenosti. 3. Vsebina ponudbe Ponudba mora vsebovati: – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke javnega razpisa, pri čemer je potrebno za prvo alineo 2. točke javnega razpisa navesti ponudbo časa razpoložljivosti prostora, – predlog cene strokovnega izpita, pri čemer je cena prikazana kot cena na posameznega kandidata in vsebuje materialne stroške v zvezi s strokovnim izpitom ter stroške administrativnih delavcev, ne vsebuje pa stroškov za delo članov komisije (tretji odstavek 8. člena pravilnika v zvezi s 7. členom pravilnika) in – navedba kraja opravljanja strokovnega izpita, – podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da: 1. ima veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ni bil (niti zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja, 4. ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 5. je organizacija finančno in poslovno sposobna in v zadnjih šestih mesecih pred tem naročilom ni imela blokiranega transakcijskega računa ter 6. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev javnega razpisa. 4. Merila za izbor ponudnika in teža meril Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena strokovnega izpita na kandidata: Ponudbe bodo točkovane od 0 do 60 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, najmanjše število točk pa najdražji ponudnik. Pri izračunu cene bo uporabljena naslednja formula: T = Y * Cm / C Y …… maksimalno število točk, Cm …. minimalna cena, C …… cena posameznega ponudnika, T …… število točk. Kraj opravljanja strokovnega izpita Ponudbe bodo točkovane od 0 do 40 točk, in sicer: – Koper oziroma do 30 km oddaljen kraj od Kopra: 40 točk; – do 130 km oddaljen kraj od Kopra: 20 točk; – več kot 130 km oddaljen kraj od Kopra: 0 točk. Izbran bo en ponudnik, ki bo opravljal naloge, določene v prvem in drugem odstavku 8. člena pravilnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, ima prednost ponudnik, ki izkaže večjo fleksibilnost pri nudenju prostorov za izvedbo strokovnih izpitov, pri čemer gre predvsem za čim daljšo časovna razpoložljivost prostorov, katerih se bodo izvajali strokovni izpiti. 5. Razpisna dokumentacija: pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06). 6. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe z zahtevano dokumentacijo in oznako na zaprti kuverti »Ne odpiraj – ponudba za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent« morajo prispeti v sprejemno pisarno Ministrstva za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka, 19. novembra 2007 do 12. ure, ne glede na način prenosa pošiljke. 7. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo 20. novembra 2007 ob 12. uri na sedežu Ministrstva za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v 5. nadstropju. Komisija, ki jo je določil minister za promet s sklepom št. 2620-3/2005/39 z dne 25. 7. 2007, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom. Javni razpis uspe, če je do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vložil najmanj en ponudnik oziroma če po vsebinski ocenitvi ponudb ostane najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. novembra 2007. Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno organizacijo za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent določen v skladu s 4. členom pravilnika.

AAA Zlata odličnost