Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 134/07 Ob-29503/07 , Stran 7195
I. Predmet prodaje: a) Stavba šole in dvorišče na Vranjem Vrhu, s sledečimi podatki: Katastrska občina Sladki Vrh, ZKV: 125, parcelna št.: 36.S, površina stavbe šole: 450 m2, površina dvorišča 1.922 m2. b) Poslovno trgovski lokal (market in bife) na lokaciji Maistrova ul. 19 v Šentilju s sledečimi podatki: Katastrska občina Šentilj v Slovenskih goricah, ZKV: 218, 213, parcelna št. 963/31, 963/2, 962/2, ocenjena velikost trgovskega lokala z bifejem je cca 546 m2. c) Kompleks kopališča v Sladkem Vrhu s sledečimi podatki: Katastrska občina Sladki Vrh, ZKV: 583, parc. št. 389/15, površina 9890 m2. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Prodajni pogoji: 1. Izklicna cena za predmet prodaje: – naveden pod I.a točko: 126.862,60 EUR, – naveden pod I.b točko: 270.000,00 EUR, – naveden pod I.c točko: 100.150,22 EUR. Izklicne cene ne vsebujejo davka na promet nepremičnin, le tega plača kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov ne bodo upoštevane. 3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi članic EU. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% od ponujene cene za nepremičnino, za katero podajajo ponudbo, na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt pri Banki Slovenija, z navedbo »varščina za prodajo nepremičnine«. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za predmet prodaje, naveden pod I.a točko in I.b točko, je najvišja ponudbena cena. Kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za predmet prodaje, naveden pod I.c točko, je najugodnejša ponudba. 7. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. 9. Ponudbe ponudnikov morajo biti zavezujoče do sklenitve pravnega posla. 10. Župan Občine Šentilj ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. IV. Vsebina ponudbe: 1. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list (ali sklep AJPES-a o vpisu v poslovni register) za samostojne podjetnike, – za predmet nepremičnine, naveden pod I.a točko in I.b točko: višino ponujene cene, – za predmet nepremičnine, naveden pod I.c točko: višino ponujene cene in poslovno vizijo, ki mora biti skladna s strategijo občine, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v času uradnih ur. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 02/650-62-00 (Petra Pucko). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v tajništvu Občine Šentilj ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah. Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 15. novembra, do 12. ure. 3. Odpiranje ponudb se bo izvedlo 15. novembra ob 13. uri in ne bo javno. 4. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 5. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz druge točke tega poglavja, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 6. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje izklicni ceni. 7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo župan imenuje s sklepom. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno za predmeta prodaje pod točko I.a in I.b, komisija z njimi opravi pogajanja. V primeru prejetja ponudbe za predmet prodaje pod točko I.c lahko komisija izvede dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 8. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek ustavi.

AAA Zlata odličnost