Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4996. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Republika, stran 13551.

Na podlagi 57 in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Republika
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Republika (v nadaljevanju OPPN).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi OPPN, ker v območju OPPN načrtuje naslednje investicije:
– gradnja neprofitnih stanovanj,
– obnova obstoječega kulturnega doma, za potrebe novega vrtca Hrušica,
– gradnja nove cestne povezave in
– zunanje površine za potrebe družbenih dejavnosti na Hrušici.
V ta namen bo Občina Jesenice sprejela OPPN, ki bo v prvem odstavku tega člena opredeljene investicije ustrezno umestil v prostor ter na ta način omogočil njihovo nemoteno realizacijo in uporabo.
3. člen
Občina bo pri pripravi OPPN upoštevala do sedaj sprejete in veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04).
Občina Jesenice bo pri pripravi OPPN upoštevala tudi naslednje dokumente:
– Strategija razvoja Občine Jesenice (sprejeta na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 29. septembra 2005),
– Energetska zasnova mesta Jesenice (sprejeta na 10. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9. 1999, dopolnjena na 19. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 30. 9. 2004),
– Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Jesenice,
– Študija ranljivosti prostora v Občini Jesenice ter,
– Analiza možnosti razvoja dejavnosti v Občini Jesenice.
Dokumente iz zadnjih treh alinej točke 1.2. je za Občino Jesenice pripravila družba Umarh, d.o.o., Ptuj (št. naloge 28/05, december 2006).
Občina Jesenice bo pri pripravi OPPN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave OPPN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi OPPN izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen
Občina Jesenice izdela OPPN za celotno območje Republike, ki je v Družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04) označeno z oznako J1/S3/3.
OPPN bo vseboval tekstualni in grafični del.
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem OPPN zagotovi Občina Jesenice.
5. člen
Občina Jesenice za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz določi naslednje okvirne roke:
osnutek OPPN                      60 dni
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora     30 dni
dopolnjen osnutek OPPN                 60 dni
okoljsko poročilo                   30 dni
revizija in potrditev okoljskega poročila       15 dni
usklajevanje smernic                  30 dni
javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila      37 dni
preučitev pripomb in predlogov z javne         7 dni
razgrnitve
potrditev stališč in seznanitev javnosti        8 dni
predlog OPPN                      30 dni
pridobitev mnenj na predlog OPPN in opredelitev    30 dni
o sprejemljivosti OPPN
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov       30 dni
izvedbe OPPN
sprejem OPPN                      30 dni
objava OPPN v uradnem glasilu             15 dni
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zg. Save
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
6. Ministrstvo za gospodarstvo (za področje energetike)
7. Ministrstvo za promet, Ljubljana
8. Holding Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
11. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
12. ELES – Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana
13. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
14. Telekom, d.d., Ljubljana
15. Telesat, d.o.o., Jesenice
16. UPC Telemach, Podružnica Gorenjska, d.o.o., Jesenice
17. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2007
Jesenice, dne 16. oktobra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost